คู่มือและปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดสอบ O - NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
คู่มือและปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดสอบ O - NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

คู่มือและปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดสอบ O – NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

คู่มือและปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดสอบ O – NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

การบริหารการจัดสอบ

1.1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ชั้น ม.6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 เป็นการดำเนินการจัดสอบด้วยรูปแบบระบบดิจิทัลเป็นปีการศึกษาแรก และได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 แห่ง ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการจัดสอบโดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทำหน้าที่เป็นประธานศูนย์ประสานงานการจัดสอบ

1.2 เนื่องจากเป็นปีการศึกษาแรกที่ปรับรูปแบบการสอบของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) จึงขอให้ศูนย์ประสานงานการจัดสอบดำเนินการประชาสัมพันธ์การสอบให้โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว และตรวจสอบข้อมูลความพร้อมของคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ สทศ. กำหนด ดำเนินการส่งข้อมูลห้องเรียนดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดห้องสอบต่อไป

1.3 ขอให้คณะทำงานประสานงานการจัดสอบ ดำเนินการจัดสนามสอบและห้องสอบผ่านระบบการทดสอบ 0-NET ตามช่วงเวลาที่ สทศ. กำหนด และพิจารณาความพร้อมของโรงเรียนที่จะใช้เป็นสนามสอบว่ามีคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในการสอบได้จริง

1.4 ประธานศูนย์ประสานงานการจัดสอบ ต้องดำเนินการแต่งตั้งตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัดสอบเพื่อทำหน้าที่กำกับการจัดสอบที่สนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามขั้นตอนที่ สทศ. กำหนด และรับ-ส่งเอกสารการจัดสอบที่เกี่ยวข้องระหว่างศูนย์ประสานงานการจัดสอบ และสนามสอบ

1.5 ประธานศูนย์ประสานงานดำเนินการแต่งตั้งให้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารการทดสอบ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสนามสอบ รวมถึงแต่งตั้งให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการระดับสนามสอบ เพื่อดำเนินการจัดสอบภายใน สนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนที่ สทศ. กำหนด มีความโปร่งใส และยุติธรรม

1.6 คณะทำงานศูนย์ประสานงานการจัดสอบและคณะกรรมการระดับสนามสอบ ต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายและขั้นตอนที่ สทศ. กำหนดไว้ในคู่มือการจัดสอบ O NET ด้วยระบบดิจิทัล สำหรับสนามสอบอย่างเคร่งครัด และในการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบที่ต้องดูแลเกี๋ยวกับระบบให้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ สทศ. กำหนด และสนามสอบต้องจัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ และทดสอบระบบ Digital Testing ตามวันและเวลาที่ สทศ. กำหนด

ปฏิทินปฏิบัติงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (DIGITAL TESTING) ปีการศึกษา 2565

คู่มือและปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดสอบ O - NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
คู่มือและปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดสอบ O – NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

การดำเนินการจัดสอบที่สนามสอบ

2.1 ก่อนวันสอบ สนามสอบจัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ ทดสอบระบU Digital Testing จัดสถานที่สอบและห้องสอบ ติดประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสนามสอบ และหน้าห้องสอบ

2.2 ในวันสอบ คณะกรรมการระดับสนามสอบปฏิบัติงานตามคู่มือการจัดสอบ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยสรุปขั้นตอนการทำงานได้ดังนี้

คู่มือและปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดสอบ O - NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
คู่มือและปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดสอบ O – NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
คู่มือและปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดสอบ O – NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

การดำเนินการของศูนย์ประสานงานการจัดสอบหลังเสร็จสิ้นการสอบ

3.1 ศูนย์ประสานงานการจัดสอบจะต้องเตรียมเอกสารจัดสอบที่เกี่ยวข้องกับการสอบ เพื่อเตรียมส่งให้สทศ. ผ่านระบบ ตามขั้นตอนที่ สทศ. กำหนด

3.2 สทศ.จะประกาศผลสอบผ่านทางเว็บไชต์ของสทศ. (www.niets.or.th) ตามกำหนดการในปฏิทินปฏิบัติงานฯ โดยศูนย์ประสานงานการจัดสอบและสถานศึกษาใช้ username และ password เพื่อเข้าระบบ สำหรับนักเรียน นักศึกษาสามารถดูผลคะแนนเป็นรายบุคคลโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน

3.3 ขอให้ศูนย์ประสานงานการจัดสอบจัดทำ (1) รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดสอบ Digital Testing ระดับศูนย์ประสานงานการจัดสอบ (O-NET6 และ (2) รายงานสรุปค่าใช้จ่ายการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับศูนย์ประสานงานการจัดสอบ (O-NET9) ผ่านระบบบริหารการจัดสอบ ทางเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) หากมีเงินคงเหลือจากการดำเนินการทดสอบให้ส่งคืน สทศ. ภายใน 60 วัน หลังเสร็จสิ้นการสอบ ผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น

คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดสอบ

  • มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แขบ ๒ แกนหลัก (๒ Core) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz ขึ้นไป
  • มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB ขึ้นไป
  • มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ GB ขึ้นไป
  • มีจอภาพ แป้นพิมพ์ และเมาส์ที่พร้อมใช้งาน
  • มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๐๐ Mbps ขึ้นไป
  • มีระบบปฏิบัติการ (OS) Microsoft Windows ๗ ขึ้นไป
  • ๗. มีเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) Chrome version ๖๘.o.๓๔๔๐.๑๐๖ ขึ้นไป หรือ Firefox
  • version ๖๑.0.๑ ขึ้นไป หรือ Safari version ๕.๑.๗ ขึ้นไป
คู่มือและปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดสอบ O - NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) 6

เอกสารอื่น ๆ

ที่มา : https://www.niets.or.th/

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่