ดาวน์โหลด คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.
ดาวน์โหลด คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.

แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กตามคำสั่งมอบอำนาจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถ ลงต่อรัฐสภา และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมจากข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติ สพฐ. ได้นำมาเป็นนโยบายและจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 และนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ในเรื่อง การลดภาระครูนอกเหนือจากการสอน (ข้อที่ 3 การบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก) โดยการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการแทน ซึ่งจะนำร่องในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน ทำให้ต้องยกเลิกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับเดิม จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คำสั่ง สพฐ. ที่ 1340 / 2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560) และคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา (คำสั่ง สพฐ. ที่ 1341 / 2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560)ในการนี้ สพธู. ได้ออกคำสั่งมอบอำนาจฉบับใหม่ จำนวน 3 ฉบับ สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ได้แก่

  1. คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คำสั่ง สพฐ. ที่ 2493 /2566) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
  2. คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา (คำสั่ง สพฐ. ที่ 2494/ 2566) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
  3. คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) (คำสั่ง สพฐ. ที่ 2495/ 2566) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดูภาครัฐ ในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ สำนักการคลังและสินทรัพย์ จึงได้จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กตามคำสั่งมอบอำนาจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความถูกต้องและสะดวกในการใช้งาน

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.
ดาวน์โหลด คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.

ขอบคุณที่มา :: สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน :: E-GROUP V.1.0 (finance-obec.net)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่