ด่วนก่อนเต็ม คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร จรรยาบรรณของ วิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ ผ่านบทเรียนออนไลน์ Line Officialจำกัด 7 พันคน รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา
ด่วนก่อนเต็ม คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร จรรยาบรรณของ วิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ ผ่านบทเรียนออนไลน์ Line Officialจำกัด 7 พันคน รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

ด่วนก่อนเต็ม คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร จรรยาบรรณของ วิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ รอบ 2 ผ่านบทเรียนออนไลน์ Line Official จำกัด 4 พันคน รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ อบรมออนไลน์ ประจำปี 2565 อบรมให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศน์)

โดยเปิดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสมัครเข้าร่วมอบรมผ่านระบบแอปพลิเคชันไลน์ (Line Official) จำนวน 4 ชั่วโมง 30 นาที โดยเปิดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสมัครเข้าร่วมอบรมผ่านระบบแอปพลิเคชันไลน์ (Line Official) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2565 (รับจำนวนจำกัด 4,000 คน)  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในจรรยาบรรณของวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในการประพฤติปฎิบัติตน  เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ผู้รับบริการ และสังคมไทย

บทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งครอบคลุมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาทั้ง 5 ด้าน 9 ข้อ  กรณีตัวอย่างคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียน

ด่วนก่อนเต็ม คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร จรรยาบรรณของ วิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ ผ่านบทเรียนออนไลน์ Line Officialจำกัด 7 พันคน รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา
ด่วนก่อนเต็ม คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร จรรยาบรรณของ วิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ ผ่านบทเรียนออนไลน์ Line Officialจำกัด 7 พันคน รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

คำชี้แจงขั้นตอนการเรียนบทเรียนออนไลน์

ด่วนก่อนเต็ม คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร จรรยาบรรณของ วิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ รอบ 2 ผ่านบทเรียนออนไลน์ Line Official จำกัด 4 พันคน รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา 7

ดังนี้ 
1) ทำกิจกรรมการสะท้อนคิดหลังจากเรียนรู้กรณีศึกษาทั้ง 3 หน่วยการเรียนรู้ให้ครบตามที่กำหนด โดยสามารถสะท้อนคิดได้หลายวิธี เช่น การเขียน การบันทึกเป็นคลิปวิดีโอ หรือคลิปเสียง สามารถสะท้อนคิดเป็นกลุ่ม หรือเดี่ยวก็ได้
2) ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป (ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ไม่เกิน 10 ครั้ง)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ด่วนก่อนเต็ม คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร จรรยาบรรณของ วิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ รอบ 2 ผ่านบทเรียนออนไลน์ Line Official จำกัด 4 พันคน รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา 8

ผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านเกณฑ์ 

ด่วนก่อนเต็ม คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร จรรยาบรรณของ วิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ รอบ 2 ผ่านบทเรียนออนไลน์ Line Official จำกัด 4 พันคน รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา 9

 ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาวิดีโอคู่มือการใช้งานแพลตฟอร์มบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ได้ที่ https://youtu.be/Yo5sETIItCA และเอกสารคู่มือการใช้งานได้ที่  https://www.link.in.th/nKne6

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสมัครเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ทางแอปพลิเคชันไลน์โดยกดเพิ่มเพื่อน Line : KSP Ethics 2565 หรือคลิกลิงก์ https://lin.ee/WHLfEfD แล้วกดลงทะเบียนเรียน (ท่านต้องทำการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นก่อน หากท่านกด เริ่มเรียนและทำกิจกรรมโดยที่ไม่ลงทะเบียนในระบบจะไม่พบข้อมูลของท่าน) แล้วจึงกดปุ่มเริ่มเรียนและสถานะส่งงาน (กรณีที่เข้าเรียนทางคอมพิวเตอร์ให้ท่านกดปุ่มเริ่มเรียนและสถานะส่งงานในสมาร์ทโฟนก่อน หรือพิมพ์คำว่า บทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพ ในช่องแชทไลน์) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2565 (รับจำนวนจำกัด 4,000 คน)

ด่วนก่อนเต็ม คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร จรรยาบรรณของ วิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ รอบ 2 ผ่านบทเรียนออนไลน์ Line Official จำกัด 4 พันคน รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา 10

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ด่วนก่อนเต็ม คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร จรรยาบรรณของ วิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ รอบ 2 ผ่านบทเรียนออนไลน์ Line Official จำกัด 4 พันคน รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา 11

ลิงก์ลงทะเบียนอบรม

ลิงก์สมัครเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพฯ ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ โดยกดเพิ่มเพื่อน Line : KSP Ethics 2565
หรือคลิกลิงก์ https://lin.ee/WHLfEfD แล้วกดลงทะเบียนเรียน

วิดีโอคู่มือการใช้งานแพลตฟอร์มบทเรียนจรรยาบรรณของ วิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ : https://youtu.be/Yo5sETIItCA

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/07/38808/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ครูดี 360 องศา

บทความก่อนหน้านี้Twinkl แจกฟรี!! สื่อการสอนและแบบฝึกหัด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพและคำราชาศัพท์ ดาวน์โหลดฟรี
บทความถัดไปลิงก์ตรวจสอบสถานะการส่งงาน – โหลดเกียรติบัตร การอบรมออนไลน์ หลักสูตร จรรยาบรรณของ วิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ ผ่านบทเรียนออนไลน์ Line Official รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่