คุรุสภาจัดประชุมวิชาการออนไลน์ ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar เปิดลงทะเบียนวันที่ 1 ส.ค.นี้
คุรุสภาจัดประชุมวิชาการออนไลน์ ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar เปิดลงทะเบียนวันที่ 1 ส.ค.นี้

คุรุสภาจัดประชุมวิชาการออนไลน์ ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar เปิดลงทะเบียนวันที่ 1 ส.ค.นี้

คุรุสภาจัดประชุมวิชาการออนไลน์ ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar เปิดลงทะเบียนวันที่ 1 ส.ค.นี้
คุรุสภา จัดประชุมวิชาการออนไลน์ ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar เปิดลงทะเบียนวันที่ 1 ส.ค.นี้

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ หน่วยงานด้านการศึกษา ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนรวม 11 หน่วยงาน กำลังจัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ภายใต้ theme “Education Transformation in the Post-COVID Era” หรือ “การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการศึกษาที่ผันเปลี่ยนไปในโลก หลังเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผลงานนวัตกรรมของสถานศึกษา โดยใช้วิธีการประชุมสัมมนาออนไลน์ในรูปแบบ Webinar (Web-based-seminar) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วม ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในขณะนี้

สาระของการประชุมทางวิชาการออนไลน์ฯ ภายใต้แนวคิด “การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” จะครอบคลุม 4 subtheme ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้ใหม่อย่างมืออาชีพในโลกหลังโควิด, ความท้าทายและการออกแบบการเรียนรู้ของโรงเรียน หลังโควิดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน, การพัฒนาซอฟต์สกิลแบบองค์รวมในชีวิตวิถีใหม่ และทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จากการรับชมผ่านทาง Live และเปิดให้มีการรับชมย้อนหลัง ผ่านทาง Facebook Fanpage (www.facebook.com/Khurusaphaofficial/) และ YouTube (khurusapha) โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 40,000 คน

คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ได้กำหนดจัดการประชุม เป็น 3 เฟส ดังนี้

เฟสแรก Pre Webinar

เป็นการเผยแพร่คลิป “11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child-Centered Approach” ซึ่งครูผู้สร้าง 11 คน ได้หล่อหลอมและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ ซึ่งประสบความสำเร็จต่างกัน แต่มาจากแนวคิดของครูอย่างเดียวกัน คือ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเผยแพร่คลิป โดยออกอากาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 น. รับชมผ่านช่องทาง Facebook Fan page คุรุสภา

เฟสสอง เป็นการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา (KSP Webinar 2021) 

ระหว่างวันที่ 20–22 ส.ค. 2564 ผ่านระบบ Teleconference Applications โดยแอพพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการเสวนาพิเศษ เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีการบรรยายเรื่องอื่นๆ โดยวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา วิชาชีพ และเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 12 เรื่อง  ผู้สนใจร่วมงานลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1–15 ส.ค. 2564 โดยผู้ที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกิจกรรมในแต่ละวันจะได้รับเกียรติบัตร นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการออนไลน์  รางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564 “ระดับภูมิภาค” จำนวน 31 เรื่อง และ รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564  “ระดับภูมิภาค” จำนวน 92 เรื่อง รวม 123 เรื่อง ซึ่งจะเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป

เฟสสาม เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 18 หลักสูตร 

โดยจัดทำรูปแบบบทเรียนออนไลน์และแบบผสมผสานครอบคลุมใน 4 subtheme ดังกล่าว เฟสนี้เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.–30 ก.ย.2564 และเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.–31 ต.ค. 2564 ซึ่งต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเวลาในหลักสูตร และทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน ถึงจะได้รับเกียรติบัตร ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงาน และร่วมอบรมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และแอพพลิเคชั่น “khuru on mobile โดยเกียรติบัตรออนไลน์ตามที่คุรุสภากำหนด นับเป็นกิจกรรมการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้.

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : เว็บไซต์ เดลินิวส์ออนไลน์ | Facebook ครูดี360องศา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่