คุณครูต้องรู้!! การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ อบรมฟรีวันนี้ 20 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี
คุณครูต้องรู้!! การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ อบรมฟรีวันนี้ 20 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี

คุณครูต้องรู้!! หลักสูตรฐานสมรรถนะ อบรมฟรีวันนี้ 20 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี วันนี้ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำหลักสูตรอบรมออนไลน์ “การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ” สุดฮอตฮิต จาก Starfish Labz อบรมฟรี มีเกียรติบัตร ขอรับรองว่า สนุกสนาน ได้ความรู้ นำไปใช้ได้จริงที่นี่เลยครับ

รู้จักกับการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ

การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะเป็นสิ่งที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ซึ่งครอบคลุมหลายองค์ประกอบ ได้แก่ แผนกลยุทธ์ หลักสูตรและการประเมิน รูปแบบการสอน สื่อการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชน เทคโนโลยี โดยต้องยึดการเรียนรู้ของเด็กเป็นสำคัญ ให้เด็กเรียนและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง แก้ปัญหาจากการลงมือทำ หรือ Active Learning สถานศึกษาและครูต้องสามารถจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นในการพัฒนา ความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติ เพื่อให้ผู้เรียนมีสามารถในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตที่สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง ชุมชน และสังคม

ทำไมคุณครูต้องรู้จักการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ

จากผลการวิจัยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตกต่ำ และยังไม่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ก็เนื่องมาจากหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูยังขาดประสิทธิภาพ หลักสูตรขาดความยืดหยุ่น ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและบริบทที่แตกต่างหลากหลาย ครูขาดทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ครูยังไม่สามารถจัดการเรียน การสอนให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะในการนำความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้ ดังนั้นเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานต่าง ๆ ในชีวิตให้ประสบความสำเร็จ

เข้าอบรมการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะที่นี่

หลักสูตรที่แนะนำ

Creative Thinking Classroom DesignCreative Thinking Classroom Design
Creative Thinking (ความคิดสร้างสรรค์) เป็นคุณลักษณะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน และเป็นเรื่องที่ครูผู้สอนจะต้องให้ความสนใจและ
ต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคน

เข้าอบรมออนไลน์
เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่
การใช้คำถาม เครื่องมือ การนำเสนอ ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ มีส่วนสำคัญในการสร้างห้องเรียน
ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้วิธีการถาม การใช้เทคโนโลยี และวิธีการที่ช่วยให้การจัดการเรียนรู้
และการวัดประเมินผลมีประสิทธิภาพ ส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้ครบถ้วน

เข้าอบรมออนไลน์
Coding ทักษะแห่งโลกอนาคตCoding ทักษะแห่งโลกอนาคต
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ
ตามเทรนด์ที่เกิดขึ้น เราทุกคนจะต้องมีการปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่บนโลกยุคดิจิทัลได้
ด้านการศึกษาก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน เพื่อรองรับตลาดแรงงานที่ต้องการอาชีพ
ด้านไอทีเพิ่มมากขึ้น และรองรับอาชีพที่เกิดขึ้นมาใหม่ในอนาคต

เข้าอบรมออนไลน์
ห้องเรียนแห่งอนาคตห้องเรียนแห่งอนาคต
แนวคิดในการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งสามารถรองรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21

เข้าอบรมออนไลน์
รู้เท่าทัน ชีวิตดิจิทัลรู้เท่าทัน ชีวิตดิจิทัล
ในยุคที่อะไรๆ ก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แม้แต่การใช้ชีวิตของคนก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย
แน่นอนว่าส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาที่รวดเร็วและทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน ฉะนั้นในยุคที่ทุกอย่างพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เราต้องทำความเข้าใจ
เรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างฉลาดรู้เท่าทันและเกิดประโยชน์สูงสุด

เข้าอบรมออนไลน์
การเป็นครูในศตวรรษที่ 21การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล
ของผู้เรียนเรียนรู้เรื่อง แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้สมัยใหม่ ถัดไป

เข้าอบรมออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร

คุณครูต้องรู้!! การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ อบรมฟรีวันนี้ 20 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี
คุณครูต้องรู้!! การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ อบรมฟรีวันนี้ 20 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี

เรียนจริง ได้ความรู้ สนุกสนาน นำไปใช้ได้จริง

คุณครูต้องรู้!! การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ อบรมฟรีวันนี้ 20 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี

จากที่แอดมินได้เรียนในหลักสูตร Creative Thinking Classroom Design จนสำเร็จการศึกษาและได้รับเกียรติบัตรมาเป็นที่เรียบร้อย พบว่าทางผู้จัดทำได้นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและเรียนรู้ไปอย่างสนุกสนานมากครับ และในหลักสูตรอื่นๆ ก็ออกแบบการเรียนรู้มาเป็นอย่างดี ทำให้ไม่น่าเบื่อ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์กับการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน ให้เป็นครูมืออาชีพยุคใหม่ได้ดีทีเดียวครับ เชิญชวนมาเรียนกันเยอะๆ นะครับ

ขอบคุณที่มา : https://www.starfishlabz.com/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่