แนะนำ 5 คอร์ส เรียนถ่ายภาพ ปลุกสกิลช่างภาพ เรียนฟรี รับใบประกาศเมื่อเรียนจบที่ Thai MOOC
แนะนำ 5 คอร์ส เรียนถ่ายภาพ ปลุกสกิลช่างภาพ เรียนฟรี รับใบประกาศเมื่อเรียนจบที่ Thai MOOC

แนะนำ 5 คอร์ส เรียนถ่ายภาพ ปลุกสกิลช่างภาพ เรียนฟรี รับใบประกาศเมื่อเรียนจบที่ Thai MOOC

แนะนำ 5 คอร์ส เรียนถ่ายภาพ ปลุกสกิลช่างภาพ เรียนฟรี รับใบประกาศเมื่อเรียนจบที่ Thai MOOC
แนะนำ 5 คอร์ส เรียนถ่ายภาพ ปลุกสกิลช่างภาพ เรียนฟรี รับใบประกาศเมื่อเรียนจบที่ Thai MOOC 7

1. ถ่ายภาพเบื้องต้น Basic Photography

ประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพ ความหมายและหลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพ ประเภทและส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์เสริมเพื่อการถ่ายภาพที่ดีขึ้น การจัดองค์ประกอบของภาพ เทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่างๆ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อตกแต่งภาพถ่าย

แนะนำ 5 คอร์ส เรียนถ่ายภาพ ปลุกสกิลช่างภาพ เรียนฟรี รับใบประกาศเมื่อเรียนจบที่ Thai MOOC 8

– คอร์สโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– ความยาวคอร์ส 6 ชม. (สื่อ 2 ชม.)
– เรียนรู้การทำงานของกล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์เสริม การจัดองค์ประกอบภาพ เทคนิคการถ่ายภาพ และการใช้โปรแกรมคอมพ์ เพื่อตกแต่งภาพถ่าย

เข้าเรียนที่ : https://lms.thaimooc.org/…/course-v1:KMITL…/about

2. ถ่ายภาพบุคคล Portrait Photography

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ หลักการจัดองค์ประกอบภาพบุคคล แหล่งกำเนิดแสง ประเภทและทิศทางของแสงในการถ่ายภาพบุคคล กล้องและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการถ่ายภาพบุคคล หลักการถ่ายภาพบุคคล เทคนิคการถ่ายภาพบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การถ่ายภาพแฟชั่น การถ่ายภาพงานรับปริญญา การถ่ายภาพงานแต่งงาน การถ่ายภาพงานเลี้ยงและอื่นๆ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการและตกแต่งไฟล์ภาพบุคคลได้

แนะนำ 5 คอร์ส เรียนถ่ายภาพ ปลุกสกิลช่างภาพ เรียนฟรี รับใบประกาศเมื่อเรียนจบที่ Thai MOOC 9

– คอร์สโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– ความยาวคอร์ส 6 ชม. (สื่อ 2 ชม. 6 นาที)
– หลักการจัดองค์ประกอบ แหล่งกำเนิดแสง ประเภทและทิศทางแสงในการถ่ายภาพบุคคล กล้อง/อุปกรณ์ที่เหมาะกับงาน หลักถ่ายภาพในบริบทต่าง ๆ เช่น แฟชัน, รับปริญญา, งานแต่ง, งานเลี้ยง ฯลฯ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการและตกแต่งไฟล์ภาพบุคคล

เข้าเรียนที่ : https://lms.thaimooc.org/…/course-v1:KMITL…/about

3. ถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ Creative Photography

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ โดยการตั้งความไวชัตเตอร์และรูรับแสง การเคลื่อนกล้องหรือเลนส์ การถ่ายภาพซ้อน การวาดภาพด้วยแสงไฟ การถ่ายภาพกลางคืน การใช้อุปกรณ์เสริม และเทคนิคการถ่ายภาพสร้างสรรค์ด้วยมือถือได้

แนะนำ 5 คอร์ส เรียนถ่ายภาพ ปลุกสกิลช่างภาพ เรียนฟรี รับใบประกาศเมื่อเรียนจบที่ Thai MOOC 10

– คอร์สโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– ความยาวคอร์ส 6 ชม. (สื่อ 2 ชม. 6 นาที)
– การตั้งความไวชัตเตอร์และรูรับแสง การเคลื่อนกล้องและเลนส์ การถ่ายภาพซ้อน การวาดภาพด้วยแสงไฟ การถ่ายภาพกลางคืน การใช้อุปกรณ์เสริม และเทคนิคถ่ายภาพด้วยมือถือ

เข้าเรียนที่ : https://lms.thaimooc.org/…/course-v1:KMITL…/about

 4. ถ่ายภาพขั้นสูงเพื่อการโฆษณา Advanced Photography for Advertising

การศึกษาวิวัฒนาการและแนวโน้มของวงการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา หลักการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายเพื่องานโฆษณา กระบวนการคิดและกระบวนการทำงานที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายเพื่อการโฆษณา และเทคนิคในการถ่ายภาพรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล เทคนิคการถ่ายภาพแฟชั่น และเทคนิคการถ่ายภาพสินค้า รวมทั้ง การเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการตกแต่งภาพถ่ายโฆษณาและการประเมินคุณภาพของผลงานภาพถ่ายสําหรับใช้ในงานโฆษณา

แนะนำ 5 คอร์ส เรียนถ่ายภาพ ปลุกสกิลช่างภาพ เรียนฟรี รับใบประกาศเมื่อเรียนจบที่ Thai MOOC 11

– คอร์สโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– ความยาวคอร์ส 16 ชม. (สื่อ 5 ชม. 36 นาที)
– วิวัฒนาการของวงการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา หลักการ กระบวนการคิด เทคนิคการถ่ายภาพแบบต่างๆ เช่น การถ่ายภาพบุคคล แฟชัน สินค้า ฯลฯ, การเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อตกแต่งภาพถ่าย และการประเมินคุณภาพผลงาน

เข้าเรียนที่ : https://lms.thaimooc.org/…/course-v1:KMUTT…/about

 5. ถ่ายภาพเพื่อสื่อสารการศึกษา Photographic Technology for Educational Communications

ทฤษฎีและหลักการในการถ่ายภาพและการผลิตภาพถ่ายการใช้เครื่องมือและการบํารุงรักษาที่ถูกต้อง การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายประเภทต่าง ๆ เพื่อการเรียนการสอนและการสื่อสารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Theories and principles of photography and photographic material production, photographic equipment operation and maintenance, and application of photographic materials for instruction and communication in human resource development.

แนะนำ 5 คอร์ส เรียนถ่ายภาพ ปลุกสกิลช่างภาพ เรียนฟรี รับใบประกาศเมื่อเรียนจบที่ Thai MOOC 12

– คอร์สโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– ความยาวคอร์ส 5 ชม. (สื่อ 1 ชม. 45 นาที)
– ทฤษฎี หลักการถ่ายภาพ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายประเภทต่าง ๆ เพื่อการเรียนการสอนและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เข้าเรียนที่ : https://lms.thaimooc.org/…/course-v1:PSU+PSU003+2017/about

ขอบคุณที่มา : Thai-MOOC | https://www.dek-d.com/activity/57648/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่