การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง เป็น ระหว่าง วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง เป็น ระหว่าง วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอเชิญอบรมออนไลน์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง รุ่น 24 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566

เรียบเรียงโดย ครูอาชีพดอทคอม

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการปรับแผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอายุราชการ 1-5 ปี หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจ พอเพียง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 เริ่มเข้าระบบ KHURU Online ได้ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. – 15 พ.ค. 2566

และบุคลากรท่านใดที่ไม่มีรายชื่อ และประสงค์จะเข้ารับการพัฒนา สามารถกรอกใบตอบรับเพื่อขอรับรหัสเข้ารับการพัฒนา จาก QR Code และศึกษาขั้นตอนการเข้ารับการพัฒนา ติดตามข่าวสาร พร้อมทั้งแจ้งปัณหาทาง Facebook ชื่อกลุ่ม NIDTEP-Financial Sustainability Project 2021

กรณีผู้สมัครที่ยังอบรมไม่จบภายในวันที่ 15 พ.ค.2566 ยังสามารถเข้าอบรมได้ปกติ จนกว่าจะจบหรือปิดระบบ

การกำหนด username

Username : (ภาษาอังกฤษรหัสจังหวัดของท่าน ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักของท่าน) เช่น BKK3710500111131 โดยท่านต้องเก็บเป็นความลับ และจะไม่ปรากฎในการประกาศรายชื่อ เพื่อป้องกันการนำรหัสผู้ใช้ให้คนอื่นเรียนแทน โดยท่านสามารถใช้เป็นรหัสเข้าระบบได้ในวันที่ 24 เม.ย.2566 เลย

สำหรับ password :12345@Moe (จะเหมือนกันหมดทุกคน)

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง เป็น ระหว่าง วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง เป็น ระหว่าง วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับองค์ความรู้ มีความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการออมและการวางแผนการบริหารจัดการทางการเงิน

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปประยุกใช้ในการวางแผนการออมและบริหารจัดการทางการเงิน

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

1. มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังการพัฒนา (Postest) จากแบบทดสอบแบบสุ่มเลือก 20 ข้อ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องทำคะแนนได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเข้ารับการพัฒนาให้จบภายในเวลาที่กำหนด จึงจะสามารถขอรับวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาได้

2. มีการตรวจสอบเวลาเข้าเรียนในหลักสูตรออนไลน์ไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาในหลักสูตร (12 ชั่วโมง)

หมายเหตุ

1. ในระหว่างการพัฒนา ท่านสามารถเข้ามาเรียน และหยุดการเรียนได้ตลอดเวลา โดยท่านต้องเข้ามาเรียนต่อในหัวข้อต่อจากที่ท่านหยุดไป ให้ครบทุกหัวข้อในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

2. ผู้เข้ารับการพัฒนามีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังการพัฒนา (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการในการพัฒนาครบทุกหน่วยการเรียนรู้ และระยะเวลามากกว่า 80% ขึ้นไป

3. ผู้เข้ารับการพัฒนาจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

เกี่ยวกับหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน : ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง จะนำเสนอเกี่ยวกับความรู้การวางแผนการเงิน การตรวจสุขภาพการเงิน การจัดทำและวิเคราะห์งบการเงิน และสามารถจัดการการเงินของตนเอง ตลอดจนทางออกในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน การค้ำประกัน หนี้บัตรเครดิต สินเชื่อเช่าซื้อ การไกล่เกลี่ยหนี้ ความรุนแรงทางแพ่ง และเครดิบูโร กลอุบายของภัยทางการเงินและแนวทางการรับมือ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรืออาจเกิดขึ้นได้ ถ้ารู้ก่อนจะสามารถจัดการทางการเงินของตนเองได้อย่างบ่ลอดภัย

เนื้อหาในหลักสูตร ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้อะไร ก็ไม่สู้ รู้จักตัวเอง ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

 • ทำไมต้องวางแผนการเงิน
 • งบการเงิน เรื่องง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้
 • การตรวจสุขภาพทางการเงิน
 • หลักการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ดี
 • เคล็ด (ไม่) ลับ จัดการเงิน จัดการชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รู้อะไร ก็ไม่สู้ รู้จักพอ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

 • หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเงิน
 • How to be เศรษฐีพอเพียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เป็นหนี้ได้ เป็นหนี้ดี เป็นหนี้แต่พอดี ระยะเวลา 4 ชั่วโมง

 • ปัญหาหนี้สินของประชาชน
 • ผู้ค้ำประกัน
 • หนี้บัตรเครดิต
 • สินเชื่อเช่าซื้อ
 • ทางด่วนแก้หนี้และคลีนิคแก้หนี้
 • การไกล่เกลี่ยหนี้
 • ความรุนแรงทางแพ่ง
 • รู้จักครดิตบูโร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างความมั่งคั่งด้วยการลงทุนอย่างยั่งยืน ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

 • เริ่มต้นลงทุนอย่างชาญฉลาด
 • ทางเลือกในการลงทุน
 • จัดพอร์ตลงทุนอย่างครูพอเพียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้ทันภัยทางการเงิน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง

 • สถิติและกลอุบายของภัยทางการเงิน
 • ภัยการเงินที่พบบ่อยและแนวทางการรับมือ
 • อินโฟกราฟิกเตือนภัยทางการเงินที่น่าสนใจ

แผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอายุราชการ 1-5 ปี

ขอเชิญอบรมออนไลน์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง รุ่น 24 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 6
ขอเชิญอบรมออนไลน์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง รุ่น 24 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 7
ขอเชิญอบรมออนไลน์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง รุ่น 24 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 8

สำหรับคุณครูที่มีอายุราชการ 1-5 ปี

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เช็คด่วน!! ปรับแผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง เป็น ระหว่าง วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
เช็คด่วน!! ปรับแผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง เป็น ระหว่าง วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลิงก์เข้าอบรมคลิกที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญส่งผลงานการประกวดโครงงาน และ การประกวดรายงานการศึกษา จากหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4
บทความถัดไปแจกฟรี‼️ รายงานผลการอบรม หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง จำนวน 12 ชั่วโมง ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิต ครู Kwang Kongmuenrak
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่