ประกาศแล้ว ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ล่าสุด

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ซึ่งยกเลิกข้อบังคับฯ ฉบับเดิม ปี พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในปัจจุบัน ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้

วิชาชีพ หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ

ใบอนุญาต หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งคุรุสภาออกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบวิชาชีพควบคุม

ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งคุรุสภาออกให้แก่ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับนี้

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งคุรุสภาออกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในตำแหน่งครูก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งคุรุสภาออกให้แก่ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับนี้ และผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งคุรุสภาออกให้แก่ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด หรือผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและมีวิทยฐานะตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถนศึกษา หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งคุรุสภาออกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งคุรุสภาออกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งคุรุสภาออกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็น
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพควบคุม

ประกาศแล้ว ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565
ประกาศแล้ว ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ล่าสุด
ประกาศแล้ว ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565
ประกาศแล้ว ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ล่าสุด

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ รวมทั้งให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้

คำวินิจฉัยของประธานกรรมการคุรุสภาตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ ๖ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง
(๒) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
(๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
(๔) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

ประกาศแล้ว ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565
ประกาศแล้ว ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ล่าสุด

ข้อ ๙ การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการ พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่สำนักงานกำหนดผู้ขอรับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในอัตราที่กำหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเมื่อตรวจสอบคำขอแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม ให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และใบอนุญาตให้ใช้แบบตามข้อ ๑๑

กรณีคณะกรรมการไม่อนุมัติให้ออกใบอนุญาตให้จัดทำเป็นคำสั่งและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอรับทราบ

ข้อ ๑๐ การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงตามข้อ ๖ (๑) ต้องขอตามกลุ่มวิชาและสามารถขอรับใบอนุญาตได้มากกว่าหนึ่งกลุ่มวิชา

ข้อ ๑๑ ใบอนุญาตให้เป็นแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

ข้อ ๑๒ การออกใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู จะออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอที่ตรวจสอบคำขอแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง

ข้อ ๑๓ การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น ตามกลุ่มวิชาที่ขอรับใบอนุญาตจะออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอที่ตรวจสอบคำขอแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งผ่านการทดสอบแลประเมินสมรรถะทางวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

ข้อ ๑๔ การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง ตามกลุ่มวิชาที่ขอรับใบอนุญาตจะออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นที่ยังไม่หมดอายุ และเมื่อตรวจสอบคำขอแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง รวมทั้งผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด หรือผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและมีวิทยฐานะตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๑๕ การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จะออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอที่ตรวจสอบคำขอแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง

ข้อ ๑๖ ใบอนุญาตให้มีอายุ ดังนี้
(๑) ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู มีอายุสองปีนับแต่วันที่คุรุสภาออกใบอนุญาต
(๒ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น มีอายุห้าปีนับแต่วันที่คุรุสภาออกใบอนุญาต
(๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู้ชั้นสูง มีอายุเจ็ดปีนับแต่วันที่คุรุสภาออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูสิ้นสุดลงเมื่อเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น สิ้นสุดลงเมื่อเปลี่ยนเป็น
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง

ประกาศแล้ว ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ล่าสุด

ข้อ ๑๗ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่คุรุสภาออกใบอนุญาต
ข้อ ๑๘ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนดและประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่สำนักงานกำหนด และเมื่อได้ยื่นคำขอแล้วจะประกอบวิชาชีพต่อไปก็ได้จนกว่าคณะกรรมการพิจารณาสั่งไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น

ให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราที่กำหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

เมื่อตรวจสอบคำขอแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยกำหนดวันออกใบอนุญาตเป็นวันต่อเนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิม และใบอนุญาตให้ใช้แบบตามข้อ ๑๑

กรณีคณะกรรมการไม่อนุมั่ติให้ต่ออายุใบอนุญาตให้จัดทำเป็นคำสั่งและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอรับทราบทั้งนี้ ให้ใช้หลักฐานแสดงการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมเป็นหลักฐานแสดงการผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ผู้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตเมื่อผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ

ข้อ ๒๐ กรณียื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเหตุผลพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน และชำระค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าในอัตราเดือนละสองร้อยบาทแต่ไม่เกินสองพันบาท โดยนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุจนถึงวันที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต กรณีระยะเวลาดังกล่าวนับได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือนทั้งนี้ ให้ดำเนินการต่ออายุ่ใบอนุญาตจนกว่าใบอนุญาตจะมีอายุใช้ได้

เมื่อตรวจสอบคำขอแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม ให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยกำหนดวันออกใบอนุญาตเป็นวันต่อเนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิมและใบอนุญาตให้ใช้แบบตามข้อ ๑๑

กรณีคณะกรรมการไม่อนุมัตีให้ต่ออายุใบอนุญาตให้จัดทำเป็นคำสั่งและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอรับทราบทั้งนี้ ให้ใช้หลักฐานแสดงการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมเป็นหลักฐานแสดงการผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ผู้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตเมื่อผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ

ข้อ ๒๑ การขอให้ออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ยื่นคำร้องต่อเลขาธิการคุรุสภาและ
ชำระค่าดำเนินการฉบับละหนึ่งพันบาท

ข้อ ๒๒ กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งออกก่อนประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้บังคับ ประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาต เนื่องจากใบอนุญาตถูกทำลาย ชำรุด สูญหาย หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรากฏในใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเลขาธิการ พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่สำนักงานกำหนด

ให้ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมในอัตราที่กำหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อตรวจสอบคำขอ และเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการพิจารณาออกใบแทนใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยใบแทนใบอนุญาตให้มีอายุเท่ากับใบนุญาตฉบับเดิม และใบอนุญาตให้ใช้แบบตามข้อ ๑๑

ข้อ ๒๓ ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการตามข้อ ๙ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ คุรุสภาจะไม่คืนเงินให้แก่ผู้ยื่นคำขอและผู้ยื่นคำร้องในทุกกรณี

ประกาศแล้ว ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ล่าสุด

ส่วนที่ ๓ การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต และการอุทธรณ์

ข้อ ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมดังกล่าว นับแต่วันที่ทราบคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น

ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยขี้ขาดให้เพิกถอนใบอนุญาตจะยื่นขอใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นห้าปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น

ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อพ้นกำหนดห้าปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เคยได้รับ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเลขาธิการ พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่สำนักงานกำหนด

เมื่อตรวจสอบคำขอแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการพิจารณาประเมินความเหมาะสมจากความรู้ ความสามารถความประพฤติ ระหว่างถูกเพิกถอนใบนุญาต และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการประกอบวิชาชีพประกอบการพิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตและให้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยวันที่ออกใบอนุญาตให้นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการอนุมัติ

กรณีคณะกรรมการไม่อนุมั่ติให้ออกใบอนุญาตให้จัดทำเป็นคำสั่งและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอรับทราบ

ประกาศแล้ว ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ล่าสุด

ข้อ ๒๗ ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ขอต่ออายุใบอนุญาต หรือขอใบแทนใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาตอาจอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งการไม่ออกใบอนุญาตไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี

การอุทธรณ์ให้ทำเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยคำสุภาพ และต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์
(๒) การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว
(๓) คำขอของผู้อุทธรณ์
(๔) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์

คำอุทธรณ์ใดมีรายการไม่ครบตามวรรคสอง ไม่ชัดเจนหรือไม่อาจเข้าใจได้ ให้สำนักงานให้คำแนะนำแก่ผู้อุทธรณ์นั้นให้ถูกต้อง โดยให้ถือวันที่ยื่นอุทธรณ์ครั้งแรกเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา
การอุทธรณ์

กรณีผู้อุทธรณ์เห็นว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการคุรุสภาไม่เป็นธรรม ให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

ส่วนที่ ๔ ข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพของผู้ได้รับใบอนุญาต

ข้อ ๒๘ ใบอนุญาตสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) หมดอายุตามข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗
(๒) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
(๓) ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ใบอนุญาตหมดอายุ ไม่สามารถใช้สิทธิประกอบวิชาชีพตามประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ได้รับ
ข้อ ๓๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่กำหนดในข้อบังคับของคุรุสภา
ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงที่มีการระบุกลุ่มวิชาในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นการแสดงออกถึงความรู้ ความชำนาญ
ในสาขาวิชานั้น ๆ แต่ยังสามารถสอนในกลุ่มวิชาอื่นได้

ประกาศแล้ว ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ล่าสุด

ส่วนที่ ๕ ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาต

ข้อ ๓๒ ให้มีการจัดทำทะเบียนผู้ด้รับใบอนุญาต โดยเลขาธิการเป็นผู้ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาต

ข้อ ๓๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการพร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่สำนักงานกำหนด และชำระค่าดำเนินการครั้งละหนึ่งร้อยบาท

เมื่อตรวจสอบคำขอแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาต พร้อมเอกสารและหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ให้เลขาธิการพิจารณาแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ค่าดำเนินการตามวรรคหนึ่ง คุรุสภาจะไม่คืนเงินให้แก่ผู้ยื่นคำขอในทุกกรณี

ข้อ ๓๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่มีความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการพร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่สำนักงานกำหนด
ให้ผู้ขอรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราที่กำหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง คุรุสภาจะไม่คืนเงินให้แก่ผู้ยื่นคำขอในทุกกรณี

ประกาศแล้ว ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ล่าสุด 10

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๕ ใบอนุญาตที่ออกก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุถูกสั่งพักใช้ หรือถูกสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้มีสถานะเทียบเท่ากับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูประกอบกับวิทยฐานะชำนาญการขึ้นไปให้มีสถานะเทียบเท่ากับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง

ข้อ ๓๖ คำขอที่ยื่นไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๓๗ การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น ให้ยกเว้นการผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูแก่ผู้ยื่นคำขอที่มีคุณสมบัติตามข้อหนึ่งข้อใด ดังนี้
(๑) สำเร็จการศึกษาปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรองและเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 6๕๖6 หรือผู้ซึ่งได้สิทธิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับ หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

(๒) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับ

(๓) ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพซึ่งได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนและผ่านการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครบหนึ่งปีต่อเนื่อง ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
การรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

(๔) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิจากคุรุสภา โดยคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองเป็นคุณวุฒิที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒

(๕) เป็นครูซึ่งเป็นสมาชิกของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพควบคุมอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับ และยังมิได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและหรือใบอนุญาตตามตำแหน่งที่ประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ วันที่ออกใบอนุญาตให้นับตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง

ประกาศแล้ว ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ล่าสุด 11

ข้อ ๓๘ การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น ให้แก่ผู้ยื่นคำขอซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่คุรุสภาให้การรับรอง และเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้ยกเว้นการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในวิชาเอก

ข้อ ๓๙ ให้คุรุสภาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิทศก์ แก่ครูซึ่งเป็นสมาชิกของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘
และแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กำหนดในกฏกระทรวง ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพควบคุมอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับ และยังมิได้รับใบอนุญาตตามตำแหน่งที่ประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ วันที่ออกใบอนุญาตให้นับตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง

ข้อ ๔๐ กรณีผู้มีสิทธิตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประสงค์จะขอให้ออกใบอนุญาตนับแต่วันที่มีสิทธิให้สามารถ
กระทำได้โตยถือเป็นกรณีดำเนินการล่าช้า ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรุสภา


โดยสรุป แบ่งใบประกอบวิชาชีพเป็น 3 ระดับ ได้แก่

  1. ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู = เพื่อให้นิสิต/นักศึกษา ที่จบหลักสูตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง สามารถสมัครสอบบรรจุ สมัครงาน ได้ไปพลางก่อน ในระหว่างที่รอทดสอบ/รอผลทดสอบและประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู
  2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น = เพื่อให้ผู้ถือครองใบนี้และอยู่ในวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองทุกกลุ่ม เพื่อก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
    (ผู้ขอขึ้นทะเบียนครั้งแรก ผู้ยังมิได้ประกอบวิชาชีพ ผู้ยังมิได้พัฒนาตนเองขั้นสูง จะอยู่ในกลุ่มนี้ )
  3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง = เพื่อพัฒนาผู้ถือครองใบนี้ให้เต็มศักยภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป ในชั้นแรกใข้วิทยฐานะในการพัฒนา ต่อยอดไปจนถึงขั้นสูงสุด โดยการทำงานร่วมกันของหน่วยที่มีหน้าที่โดยตรงทุกหน่วย

และมีความพยายามที่จะให้ครูสอนให้ตรงวิชาเอก อย่างที่สุด และ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้ได้ตลอด

ผู้ถือครองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทั้งที่ยังไม่หมดอายุและหมดอายุ เข้าสู่การต่ออายุตามขั้นตอนเดิม … เข้าสู่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่นี้ด้วยการต่ออายุฯ

ที่มา https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D292S0000000002400

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันคริสต์มาส ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
บทความถัดไปวิธียื่นภาษีออนไลน์ 2565 – 2566 ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และภาษีทุกประเภท ผ่าน E-FILING เช็คลดหย่อนภาษีก่อนยื่น
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่