ขอเชิญเรียนออนไลน์ และทดสอบความรู้เรื่อง การเรียนรู้กัญชา-กัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดยสำนักงาน กศน.
ขอเชิญเรียนออนไลน์ และทดสอบความรู้เรื่อง การเรียนรู้กัญชา-กัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดยสำนักงาน กศน.

ขอเชิญเรียนออนไลน์ และทดสอบความรู้เรื่อง การเรียนรู้กัญชากัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดยสำนักงาน กศน.

ขอเชิญเรียนออนไลน์ และทดสอบความรู้เรื่อง การเรียนรู้กัญชา-กัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดยสำนักงาน กศน.
ขอเชิญเรียนออนไลน์ และทดสอบความรู้เรื่อง การเรียนรู้กัญชา-กัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดยสำนักงาน กศน.

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนยังมีความเข้าใจเรื่องกัญชาและกัญชงกับการนำมาใช้ในชีวิตที่คลาดเคลื่อนอยู่ จึงได้มอบนโยบายให้ สำนักงาน กศน. พัฒนาหลักสูตรกัญชาและกัญชงเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาให้กับนักศึกษา กศน. พร้อมทั้งจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีความเข้าใจเบื้องต้น รู้จักโทษและประโยชน์ของกัญชาและกัญชง เข้าใจกฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการนำกัญชาและกัญชงมาใช้อย่างชาญฉลาด และเกิดประโยชน์สูงสุด

ขณะเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ (Online Learning) โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเลือกเรียนตามความสนใจของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนและผู้รับบริการตามกลุ่มเป้าหมายของ กศน. ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการจัดการศึกษาออนไลน์ในอนาคต รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ร่วมกัน ลดความเหลื่อมล้ำ เป็นการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น รองรับการจัดการการเรียนการสอนที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ

จึงได้พัฒนา ONIE LEARN ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ความรู้สำหรับประชาชนทั่วไป นักศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ผ่านครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลา รองรับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน จึงสะดวก รวดเร็ว เป็นระบบที่สามารถอัปเดตเพิ่มบทเรียนได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย เป็นการเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ทั้งนี้ หากผ่านการศึกษาจากใบความรู้ จะมีแบบทดสอบออนไลน์ 20 ข้อ 4 ตัวเลือก ให้ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ถ้าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสอบซ่อมได้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญเรียนออนไลน์ และทดสอบความรู้เรื่อง การเรียนรู้กัญชา-กัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดยสำนักงาน กศน.
ขอเชิญเรียนออนไลน์ และทดสอบความรู้เรื่อง การเรียนรู้กัญชา-กัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดยสำนักงาน กศน.

ทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้เบื้อง การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
     1. แบบทดสอบฉบับนี้ มี จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน
     2. แบบทดสอบประกอบด้วยข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ก่อนลงมือทำข้อสอบ ต้องอ่านคำสั่งให้ละเอียด
     3. โปรดเลือกประเภทผู้ทำแบบทดสอบ จังหวัด อำเภอ กรอก หมายเลขประจำตัวประชาชน คำนำหน้าชื่อ และ ชื่อ – สกุล ผู้สอบให้เรียบร้อย
     4. เลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยเลือก ก ข ค ง ที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว หากต้องการเปลี่ยนคำตอบใหม่ให้กดเลือกคำตอบที่ต้องการ
     5. ผู้ทำคะแนนได้มากกว่า 70% จะได้รับใบประกาศออนไลน์

เข้าเรียนรู้และทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้“ณัฏฐพล” เซ็นคำสั่งตั้งสพม. เพิ่มอีก 20 เขต จากเดิม 42 เขต รวม 62 เขต
บทความถัดไปมูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 25 กรกฎาคม 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่