ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รับเกียรติบัตรฟรี วันที่ 17 – 26 กันยายน พ.ศ. 2564 โดย สพม.กท 1 และโรงเรียนราชวินิต มัธยม

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามนโยบาย “เด็กไทยยุคใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน” และ “การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง” ระหว่างวันที่ 17 – 26 กันยายน พ.ศ. 2564 จำนวน 6 หลักสูตร
โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ดังนี้

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564
หลักสูตรที่ 1 เวลา 13.00 – 16.00 น.
การออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทยที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานของครู
โดย ศน.เป็นปลื้ม เชยชม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.กท 1

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564
หลักสูตรที่ 2 เวลา 09.00 – 12.00 น.
แนวโน้มความท้าทายการวัดและประเมินภาษาไทยในยุคดิจิทัล
(Digital Native Vs. Thai Language Assessment)
โดย ดร.ณภัทร ชัยมงคล อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่ 3 เวลา 13.00 – 16.00 น.
การสอนวรรณคดีมุมมองใหม่ผ่านกลวิธีร่วมสมัยในปัจจุบัน
โดย ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564
หลักสูตรที่ 4 เวลา 09.00 – 12.00 น.
การสอนวรรณกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและความฉลาดทางสังคม
(Literature Instruction for Developing Communication Skill and
Social Intelligence)
โดย ดร.ธนชพร พุ่มภชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรที่ 5 เวลา 13.00 – 16.00 น.
Interactive Content นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล
โดย ศน.ปิยนัฐ ธนะบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.กท 1

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564
หลักสูตรที่ 6 เวลา 09.00 – 12.00 น.
การเสวนาวิชาการ แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล
โดย

ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รับเกียรติบัตรฟรี วันที่ 17 - 26 กันยายน พ.ศ. 2564 โดย สพม.กท 1 และโรงเรียนราชวินิต มัธยม 2
 1. ดร.เทพฤทธิ์ เทพใส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม
  ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย
 2. รองสิทธิชัย ยาแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะแกงาม
  ครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562
 3. ดร. เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่
  และการศึกษาตลอดชีวิต
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 4. ศน.ปิยนัฐ ธนะยุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.กท 1
  5.ครูสมจิตต์ กิตประเสริฐ ครู โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
  บรรณารักษ์
 5. ครูพล พิมพ์โพธิ์ ครู โรงเรียนวัดอินทาราม
  ผู้เขียนหนังสือรวมบทกวี “หัวใจป่า”

ช่องทางการรับชม

Facebook Page: สพม.กท ๑ ภาษาไทย
การ Live ตามเวลาที่จัดอบรมในแต่ละวัน

วิธีการรับวุฒิติบัตร

 1. ไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้า
 1. รับชมการอบรมตามวัน เวลาที่กำหนด
 2. ทางผู้จัดงานจะเผยแพร่ QR Code แบบลงทะเบียน แบบทดสอบ
  และแบบประเมิน สำหรับรับวุฒิบัตร หลังการอบรมแต่ละหลักสูตรเสร็จสิ้น
 3. โปรดตรวจสอบ E-mail คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ทุกตัวอักษรให้ถูกต้อง
  เพื่อใช้สำหรับจัดทำวุฒิบัตร

กำหนดเวลาเปิดและปิดการลงทะเบียน ทำแบบทดสอบและแบบประเมิน

วันที่ 17 – 27 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 – 18.00 น.

การรับวุฒิบัตร

ท่านสามารถเข้ามาดาวโหลดรับวุฒิบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เป็นต้นไป โดยช่องทางการรับวุฒิบัตรจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่