ขอเชิญสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัครภายใน 15 ก.ค.63
ขอเชิญสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัครภายใน 15 ก.ค.63

ขอเชิญสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัครภายใน 15 ก.ค.63

ขอเชิญสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัครภายใน 15 ก.ค.63
ขอเชิญสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัครภายใน 15 ก.ค.63

กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ ความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างต้นแบบ การดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนระเบียบ วาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” บรรลุผลสำเร็จต่อไปซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีลักษณะเป็นการแข่งขันภายใน สถานศึกษาของตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ http://osh.labour.go.th โดยส่ง ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และแบบเสนอชื่อ เพื่อตรวจประเมิน พร้อมเอกสารรายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด

          ๑.๑ สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ส่งที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ในเขตที่ตั้งอยู่ของสถานศึกษา ตามสถานที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน

          ๑.๒ สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ส่งที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดในเขตที่ตั้งอยู่ของ สถานศึกษาตามสถานที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน

๒. สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และจัดทำเอกสารรายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด โดยต้องเป็นผลงานตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และเป็นผลงานจริงที่ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยฯในสถานศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และเกิดประโยชน์ ในภาพรวมของงานความปลอดภัยฯ

๓. ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๔. ระยะเวลาการตรวจประเมินสถานศึกษา : วันที่ ๒๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๕. ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกและการตรวจประเมินสถานศึกษา

          ๕.๑ สำหรับสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นปีแรก คณะทำงานตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยพิจารณา คัดเลือกสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามแบบเสนอชื่อเพื่อตรวจประเมินฯ พร้อมผลงานไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในแผ่น CD โดยหน่วยงานผู้ตรวจประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ ถึงจะได้รับการพิจารณารางวัล ซึ่งมีแนวทางการตรวจ ประเมินดังนี้

                ๕.๑.๑ กรณีสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือก สามารถให้เข้าตรวจประเมินได้ ให้คณะทำงานตรวจประเมินฯ ณ สถานศึกษา และเพิ่มการให้ความรู้ในเรื่องการป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแจกอุปกรณ์ป้องกันแก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์

                ๕.๑.๒ กรณีสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือก ไม่สามารถ ให้เข้าตรวจประเมินได้ ให้คณะทำงานตรวจประเมินฯ ดำเนินการ ดังนี้

                         (๑) มีหนังสือเชิญสถานศึกษาให้มานำเสนอข้อมูลผลงานการประเมิน ณ สำนักงานของคณะทำงาน ตรวจประเมินฯ หรือ

                         (๒) กรณีสถานศึกษา ไม่สามารถมานำเสนอข้อมูลผลงานการประเมินได้ ให้สถานศึกษานำเสนอข้อมูล ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิคส์ได้ เช่น ใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings หรือตรวจประเมินเอกสาร/หลักฐาน ประกอบสื่อ VDO, CD เป็นต้น

          ๕.๒ สำหรับสถานศึกษาที่เคยได้รับรางวัลดีเด่นตั้งแต่ปีที่ ๑ ขึ้นไป คณะทำงานตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามฯ แบบเสนอชื่อเพื่อ ตรวจประเมินฯ พร้อมผลงานไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในแผ่น CD ซึ่งผู้บริหาร/เจ้าของสถานศึกษาต้องรับรองการประเมินตนเองตามแบบรายงานผลการตรวจรับรองการประเมินตนเองกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๓ โดยหน่วยงานผู้ตรวจประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ ถึงจะได้รับ การพิจารณารางวัล

          ๕.๓ คณะทำงานตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกให้ กองความปลอดภัยแรงงานเสนอคณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา เพื่อพิจารณาตัดสินผลการตรวจประเมิน

๖. ประเภทรางวัลประกอบด้วย

          ๖.๑ รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๑ (ไม่จำกัดจำนวน) สำหรับสถานศึกษาที่มีคะแนนตั้งแต่ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

          ๖.๒ รางวัลเกียรติบัตรชมเชย (ไม่จำกัดจำนวน) สำหรับสถานศึกษาที่มีคะแนนตั้งแต่ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๙๐

          ๖.๓ กรณีพบข้อเท็จจริงว่า สถานศึกษาใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือมีการคัดลอกมาจากหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งไม่ได้เป็นข้อมูลในสถานศึกษาของตนเอง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอสงวนสิทธิในการพิจารณา และกำหนดเงื่อนไขเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับรางวัลตามความเหมาะสม

๗. การพิจารณาของคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ถือเป็นที่สุด (ยกเว้นหากเกิดกรณีตามข้อ ๘)

๘. กรณีเกิดอุบัติเหตุในสถานศึกษาถึงขั้นเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางส่วนหรือบาดเจ็บสาหัส เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจประเมินจนถึงวันรับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การรับรางวัล

๙. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะจัดส่งรางวัลให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เป็นผู้ดำเนินการ มอบรางวัล ดังนี้

          ๙.๑ รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

          ๙.๒ รางวัลเกียรติบัตรชมเชย สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดเอกสารสมัคร

บทความก่อนหน้านี้แนวปฏิบัติในการจัดทําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา:DMC ปีการศึกษา 2563
บทความถัดไปสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประกาศรับสมัครคัดเลือก รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่