ขอเชิญลงทะเบียน เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “Education for every child : ลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสทางการศึกษา” วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ รับเกียรติบัตรฟรี โดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญคุณครู นักศึกษา และผู้สนใจ ลงทะเบียน เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “Education for every child : ลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสทางการศึกษา”มีเกียรติบัตรฟรี

ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาและการพัฒนาโดยปราศจากความเหลื่อมล้ำตั้งแต่ปฐมวัยจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตโดยพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ มีจิตวิญญาณในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายได้อย่างมีความสุขด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน

ประเทศไทยยังมีเด็กเยาวชนวัยเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๓-๑๗ ปี) นอกระบบการศึกษามากกว่า ๖๗๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ อันเนื่องมาจากปัญหาความยากจน ความด้อยโอกาสทางสังคม ความพิการและปัญหาครอบครัว ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ระบบเศรษฐกิจไทยมากถึง ๓๓๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี หรืออาจกล่าวได้ว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำในโอกาสทางการศึกษานี้สร้างความเสียหายเท่ากับร้อยละ ๓ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชนของไทยในแต่ละปีซึ่งเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดทศวรรษที่ผ่านมาของประเทศไทย

ขอเชิญคุณครู นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “Education for every child : ลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสทางการศึกษา”

หัวข้อ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กกลุ่มเปราะบางในชุมชนเมืองและชุมชนแออัด
วิทยากร: คุณศีลดา รังสิกรรพุม
(ผู้จัดการ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ฯ)

หัวข้อ Every child learns
วิทยากร: ดร.รับขวัญ ธรรมาภรณ์พิลาศ
(เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย)

ขอเชิญลงทะเบียน เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “Education for every child : ลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสทางการศึกษา” วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ รับเกียรติบัตรฟรี โดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2

จัดโดย นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายวิชา ECC๓๓๐๔ การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ ECC๓๓๐๗ สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook page : การศึกษาปฐมวัย สวนสุนันทา

http://www.ece.edu.ssru.ac.th/

บทความก่อนหน้านี้คุรุสภา ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ส่งผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565 จำนวน 1,350 เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สิทธิระหว่างเข้ารับการฝึกและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งยศของนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ที่ทำแบบทดสอบได้ระดับ 70% ขึ้นไปจะได้รับ E-Certificate ทางอีเมล จัดทำโดย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 44 (นรด.)
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่