คุรุสภาเปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ E-PLC ประจำปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ภายในเวลา 24.00 น.
คุรุสภาเปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ E-PLC ประจำปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ภายในเวลา 24.00 น.

คุรุสภาเปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ E-PLC ประจำปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ภายในเวลา 24.00 น.

คุรุสภาเปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ภายในเวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) สถาบันอุดมศึกษา เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาโททางการศึกษา หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และเป็นการเสนอโครงการโดยผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา  2) สถานศึกษา เป็นสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่มีความประสงค์  เข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยไม่ประสงค์รับเงินอุดหนุนฯ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แต่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทางวิชาการและต้องใช้เงื่อนไข และแนวปฏิบัติเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ และเป็นการเสนอโครงการ  โดยผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารสถานศึกษา โดยต้องนำเสนอโครงการที่มีสาระสำคัญตามกรอบแนวคิดการเสนอโครงการตามที่คุรุสภากำหนดไว้

ลักษณะของกิจกรรม ประกอบด้วย 1) หลักการออกแบบกิจกรรม มีหลักการที่นำมาบูรณาการร่วมกัน 3 ประการ ดังนี้ (1) จรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556   (2) หลักการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และ (3) การปฏิบัติการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ระบบปฏิบัติการตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด  และ 2) ระบบปฏิบัติการเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยสถาบันอุดมศึกษาและสถารศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องดำเนินกิจกรรม 2 ลักษณะ ดังนี้ (1) ศึกษาบทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา มีทั้งหมด 3 หน่วยการเรียนรู้ รวมชั่วโมงการเรียนรู้จำนวน 4 ชั่วโมง 30 นาที  และ (2) พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีกระบวนการ E-PLC ตามที่คุรุสภากำหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้การสนับสนุนฯ กรณีที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา จะพิจารณาสถาบันอุดมศึกษาที่เสนอโครงการเพื่อดำเนินการพัฒนาผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครูทั้งระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นลำดับแรก โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2566 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่คุรุสภากำหนด

คุรุสภาเปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ E-PLC ประจำปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ภายในเวลา 24.00 น.
คุรุสภาเปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ E-PLC ประจำปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ภายในเวลา 24.00 น. 2

ส่งแบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนฯ
ได้ที่ https://bit.ly/ksp_eplc_๒๕๖๖

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โทร. 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ หรืออีเมลที่ promoteethics@ksp.or.th และสอบถามผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจครูดี 360 องศา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/12/41144/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่