กำหนดการ กิจกรรม เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ รูปแบบออนไลน์ ระหว่าง 12-25 พฤษภาคม 2564
กำหนดการ กิจกรรม เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ รูปแบบออนไลน์ ระหว่าง 12-25 พฤษภาคม 2564

กำหนดการ กิจกรรม เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ รูปแบบออนไลน์ ระหว่าง 12-25 พฤษภาคม 2564

กำหนดจัดกิจกรรม “เรียนรู้ เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้”ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งของโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเชิญท่านและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมรับชมกิจกรรม “เรียนรู้ เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้”

กำหนดการ กิจกรรม เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ รูปแบบออนไลน์ ระหว่าง 12-25 พฤษภาคม 2564
กำหนดการ กิจกรรม เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ รูปแบบออนไลน์ ระหว่าง 12-25 พฤษภาคม 2564 4
กำหนดการ กิจกรรม เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ รูปแบบออนไลน์ ระหว่าง 12-25 พฤษภาคม 2564
กำหนดการ กิจกรรม เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ รูปแบบออนไลน์ ระหว่าง 12-25 พฤษภาคม 2564 5

ตามกำหนดการที่แนบ โดยผ่านช่องทาง OBEC Channel ดังนี้
๑. OBEC Channel : www.obectv.tv
๒. Facebook : OBEC Channel
๓. YouTube : OBEC TV

เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้
เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้

ช่วงที่ 1 เรียนรู้เพื่อการสอน (วันที่ 12-17 พฤษภาคม 2564) 

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 • เวลา 09.30 – 11.00 น. “นโยบายแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่ และความห่วงใยถึงครูทั่วประเทศ” โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
 • เวลา 11.00 – 12.00 น. “How to จิตวิทยาเด็ก” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อํานวยการศูนย์คุณธรรม
 • เวลา 13.00 – 14.00 น. “การจัดเวลาเรียนท่ามกลางวิกฤตโควิด 5 รูปแบบ
 • เวลา 14.00 – 15.00 น. “ปลุกพลังครูสู่ซุปตาร์ในใจเด็ก” โดย อาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ ประธานสถาบัน อินเทลลิเจนท์ ครีเอชั่น และคณะ
 • เวลา 15.00 – 16.00 น. “เข้าใจเด็ก เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม และคณะผู้อํานวยการสํานักพิมพ์ / ประธานคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 • เวลา 09.00 – 10.00 น. “เคล็ดลับการสร้างห้องเรียนออนไลน์ในยุคโควิด” โดย คุณคณาภรณ์ กิตติอนุกูล และคุณชุติมณฑน์ เคารพาพงศ์ บริษัท เอ็ดเทค คอร์ป จํากัด
 • เวลา 10.00 – 11.00 น. “สอนฟินๆ สไตล์ฟินแลนด์” โดย ผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม Arkki (Thailand)
 • เวลา 11.00 – 12.00 น. “สร้างเด็กไทยให้เป็น Global Citizen” โดย ครูพี่บ๊อบ ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ บริษัท NEXTGEN EDUCATION จํากัด
 • เวลา 13.00 – 14.00 น. “How to have cool online teaching Style” โดย Coach: Ivan and coach Simon บริษัท อีพีพลัส เลิร์นนิ่ง จํากัด
 • เวลา 14.00 – 15.00 น. “การหารายได้เสริมของครูยุคใหม่ มันไม่ใช่ทางเลือก แต่มันคือทางรอด?” โดย ครูก๊อง ศุษณะ ทัศน์นิยม & น้องหมี พิสิษฐ์ ไกรลาสสุวรรณ
 • เวลา 15.00 – 16.00 น. “Coach ชวนคิด สไตล์วิทย์ครูป้อม Asci” โดย อาจารย์ธนากร แผลงเดช (ครูป้อม Asci) โรงเรียนกวดวิชาเอซายน์ (Asci Tutor)

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 • เวลา 09.00 – 10.00 น. “Befriend Your English Class: it’s time to change” โดย อาจารย์ศรัณย์ นาทะสิริ จากสถาบันกวดวิชาเอม
 • เวลา 10.00 – 11.00 น. “จินตคณิต ครูทุกคนทําได้” โดย ดร.เมี่ยง ดร.จิตรา พีชะพัฒน์ นายกสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย) และเจ้าของสถาบัน 072 จินตคณิต
 • เวลา 11.00 – 12.00 น. “School Bright นวัตกรรมระบบบริหารสถานศึกษาครบวงจรศตวรรษที่ 21” โดย คุณนรินทร์ คูรานา บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จํากัด
 • เวลา 13.00 – 14.00 น. “เผยเคล็ดลับสอนดนตรีด้วยวิธีออนไลน์ โดย คณรณกร พรพชรวรรณ และคณะ พร้อมแขกรับเชิญ พี่โก้ มิสเตอร์แซกแมน บริษัท ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี้ จํากัด
 • เวลา 14.00 – 15.00 น. “นวัตกรรมการค้นพบความถนัดของเด็ก” โดย คุณพรพิมล ปักเข็ม CEO / คุณอุกฤษฎ์ อรัญยะนาค บริษัท ทาเลนท์ ดีเทคทีฟ จํากัด
 • เวลา 15.00 – 16.00 น. “การเรียนรู้และการฝึกทักษะดนตรี ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ TERO Music Course” โดย คุณกฤติน รื่นหาญ และคณะ บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 • เวลา 09.00 – 10.00 น. “เสน่ห์ภาษากายผ่านเลนส์” โดย อาจารย์แมน วทัญญู มุ่งหมาย CEO Star is Born อาจารย์มีนา คุณมัญชุมาศ บุญชู โกคิง ผู้อํานวยการสถาบัน TalentD
 • เวลา 10.00 – 11.00 น. “AKSORN ON LEARN” โดย คุณกอบกุล ดวงมณี และคุณปรัชญา วังน้อย บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
 • เวลา 11.00 – 12.00 น. “แนวทางการศึกษายุคใหม่ กับเบรนคลาวด์” โดย คุณพิศาล วชิราชัย โรงเรียนทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน ประเทศไทย
 • เวลา 13.00 – 14.00 น. “วัฒนาพานิช พร้อมพิชิตการเรียนออนไลน์” โดย คุณบันเทิง แผนงาม และคุณทัศวรรณ คําแป้น บริษัท สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด
 • เวลา 14.00 – 15.00 น. “E-Sport อาชีพในฝันทําเงิน ฝันใหญ่ไปให้ถึง” โดย อาจารย์ทนง คมภาสกร สถาบัน Inside Out Academy
 • เวลา 15.00 – 16.00 น. “เรียนรู้แบบไร้ขีดจํากัด” โดย พี่ปั้นจั่น ปัญญธร วรดี และอาจารย์จันทิมา เจษฎารัตติกร ทีมติวเตอร์จาก Classonline

ช่วงที่ 2 สอนเพื่อการเรียนรู้ (วันที่ 18-25 พฤษภาคม 2564) 

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 • เวลา 09.00 – 09.30 น. “ความห่วงใยจากใจครูพี่โอ๊ะ” โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)
 • เวลา 09.30 – 10.20 น. “การสร้างนักวิทยาศาสตร์น้อย” โดย อาจารย์ธนากร แผลงเดช (วิทย์ครูป้อม Asci) โรงเรียนกวดวิชาเอซายน์ (Asci Tutor)
 • เวลา 10.20 – 11.10 น. “Kid coaches kids” โดย N’Fay Masterchef Junior & Coach Jol บริษัท อีพี่พลัส เลิร์นนิ่ง จํากัด
 • เวลา 11.10 – 12.00 น. “เรียนภาษาจีนกับพี่หลุยส์” โดย ครูพี่หลุยส์ คณาภรณ์ กิตติอนุกูล
 • เวลา 13.00 – 14.00 น. “วิทย์คิดสนุกกับครูพี่บิ๊ก” โดย ดร.ธนพงษ์ กรีธาดํารงเดช (ครูพี่บิ๊ก) x AT HOME
 • เวลา 14.00 – 15.00 น. “ทักษะปั้นเสียง by G-vocal GMM” โดย ครูก๊อ ศุภรัตน์ มงคลเกษม & ครูนุ้ย ปิยะวัฒน์ ปันทนา
 • เวลา 15.00 – 16.00 น. “ท่องโลกประวัติศาสตร์แสนสนุกกับพี่ต้นคูน” โดย อาจารย์ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ (พี่ต้นคูน Classonline)

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 • เวลา 09.00 – 10.00 น. “Wake up with Fun English Games EP.1” โดย Coach Ivan and Coach Bradley โรงเรียนสอนภาษาโค้ชชิ่ง อิงลิช
 • เวลา 10.00 – 11.00 น. “How to be smart Gen Alpha โดย ลูกหมี รัศมี ทองศิริไพรศรี
 • เวลา 11.00 – 12.00 น. “ความสําเร็จสร้างได้ด้วยบุคลิก” โดย ครูน้ำฝน ภักดี Pronality Academy
 • เวลา 13.00 – 14.00 น. “เก่งสังคมศึกษา ฉบับครูป๊อป” โดย ครูป๊อป ดร.ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์ x AT HOME
 • เวลา 14.00 – 15.00 น. “จากเด็กหลังห้อง สู่ติวเตอร์คณิตศาสตร์” โดย พี่ต้อม อาจารย์เศรษฐกาณต์ ปิติไชยเจริญ X AT HOME
 • เวลา 15.00 – 16.00 น. “ครูที่ให้มากกว่าภาษาอังกฤษ by ครูสมศรี” โดย คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ X AT HOME

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 • เวลา 09.00 – 10.00 น. “ทดลองวิทย์ คิดส์สนุก” โดยทีมอาจารย์ Top science หลักสูตรการทดลองวิทยาศาสตร์จากเกาหลี
 • เวลา 10.00 – 11.00 น. “เรียน Coding มิติใหม่ ทําอย่างไรให้ปัง” โดย รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล
 • เวลา 11.00 – 12.00 น. “คณิตประถม อารมณ์ดี” โดย ครูติ ธนัญชัย บุตรไทย Perfect kids smart (Classonline)
 • เวลา 13.00 – 14.00 น. “ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ ใครก็เรียนได้” กับพี่รัตโตะ โดย อาจารย์รัตนา ทิมวัฒน์ (พี่รัตโตะ) โรงเรียนสอนภาษา JCS
 • เวลา 14.00 – 15.00 น. “ก้าวสู่ CEO อายุน้อย จากห้องเรียนสู่ชีวิตจริง” โดย พี่ปั้นจั่น ปัญญธร วรดี ทีมติวเตอร์จาก ClassOnline
 • เวลา 15.00 – 16.00 น. “ถอดรหัสคณิตพิชิตโจทย์ยากด้วยกลยุทธ์ขั้นเทพ” โดย อาจารย์ชัยรัตน์ เจษฎารัตติกร (อ.เจี๋ย)

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 • เวลา 09.00 – 10.00 น. “สร้าง Brand สร้างชื่อเป็นดาว Tiktok” โดย อาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ
 • เวลา 10.00 – 11.00 น. “Super Fun English มันส์…กับเกม” โดย Coach Ivan and Coach Bradley โรงเรียนสอนภาษาโค้ชชิ่ง อิงลิช
 • เวลา 11.00 – 12.00 น. “ทางแยกบนทางเลือก เด็ก ม.ต้น ไปทางไหนดี” โดย อาจารย์ธนากร แผลงเดช (ครูป้อม Asci) อาจารย์มีนา คุณมัญชุมาศ บุญชู โกคิง ผู้อํานวยการสถาบัน TalentD
 • เวลา 13.00 – 14.00 น. “การเสริมสร้างบุคลิกภาพต่อยอดธุรกิจ” โดย น้องฉัตร ฉัตรชัย เพียงอภิชาติ
 • เวลา 14.00 – 16.00 น. “วิธีสร้างฝันสไตล์หนึ่งจักวาร” และแขกรับเชิญ น้องผิงผิง The Golden Song โดย หนึ่ง จักรวาร เสาธงยุติธรรม

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 • เวลา 09.00 – 10.00 น. “Wake up with Fun English Games EP.2” โดย Coach: Ivan and Bradley โรงเรียนสอนภาษาโค้ชชิ่ง อิงลิช
 • เวลา 10.00 – 11.00 น. “Communication Skills for Teenagers by Acting Coach” โดย อาจารย์วริศรา บํารุงเวช (ครูลูกแก้ว) The Drama Academy by ครูเงาะ
 • เวลา 11.00 – 12.00 น. “สุขและสําเร็จจากการค้นพบตัวเอง” โดย เชฟแมกซ์ นันทวัฒน์ จรรยาลิขิต
 • เวลา 13.00 – 14.00 น. “เตรียมความพร้อมเพื่ออนาคต” โดย ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
 • เวลา 14.00 – 15.00 น. “Cryptocurrency คืออะไร ทําไมคนรุ่นใหม่ต้องรู้?” โดย ครูพี่เทอร์โบ ชุมพล วงศ์มติกุล โรงเรียนกวดวิชา Match House
 • เวลา 15.00 – 16.00 น. “My Math (สําหรับเด็กประถม)” โดย ครูซุปเค (Supk) ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ X AT HOME

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 • เวลา 09.00 – 10.00 น. “ความลับนักเคมีที่พี่ม.ปลายต้องรู้” โดย ดร.ธนพงษ์ กรีธาดํารงเดช (ครูพี่บิ๊ก) X AT HOME
 • เวลา 10.00 – 11.00 น. “เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้อร่อย กับครูพิชชี่” โดย ครูพิชชี่ พิชารัชช์ พันธุ์ถาวรนาวิน X AT HOME
 • เวลา 11.00 – 12.00 น. “กว่าจะเป็น start up ต้องผ่านอะไรบ้าง” โดย นายนรินทร์ คูรานา บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จํากัด
 • เวลา 13.00 – 14.00 น. “Online Personality” โดย ครูมาร์ช นฤทธิ์ นิยมสุข
 • เวลา 14.00 – 15.00 น. “เด็กแล้วไง หาเงินได้แล้วกัน” โดย ครูก๊อง ศุษณะ ทัศน์นิยม & น้องหมี พิสิษฐ์ ไกรลาสสุวรรณ
 • เวลา 15.00 – 16.00 น. “ความห่วงใยจากใจคุณหญิงกัลยา” โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)

ช่วงที่ 3 เสริมสมรรถนะครู (วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564)

การประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM เรื่องการพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 • เวลา 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการประชุม 
 • เวลา 09.00 – 10.30 น. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดย ดร.ชยพร กระต่ายทอง ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตร และมาตรฐานการเรียนรู้ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 • เวลา 10.30 – 12.00 น. การจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ปีการศึกษา 2563 โดย นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 • เวลา 13.00 – 16.00 น. การปรับบทบาทของครูให้เป็นผู้อํานวยการเรียนรู้ (Facilitator) “เปลี่ยนครูเป็นโค้ช” โดย 1. ดร.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2. นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 • เวลา 09.00 – 12.00 น. การใช้นวัตกรรมการสอนเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
  โดย 1. ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2. ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อํานวยการสํานักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทีมวิทยากรประจํากลุ่มปฏิบัติการ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 • เวลา 13.00 – 16.00 น. การใช้นวัตกรรมการสอนเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
 • เวลา 16.00 – 17.00 น. สรุปผลการประชุมอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ

ดาวน์โหลดกำหนดการคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่