ขอเชิญร่วมการแข่งขันคัดลายมือ ในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๔ สมัครวันนี้-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ชิงโล่รางวัลจาก รมว.วัฒนธรรม
ขอเชิญร่วมการแข่งขันคัดลายมือ ในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๔ สมัครวันนี้-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ชิงโล่รางวัลจาก รมว.วัฒนธรรม

ขอเชิญร่วมการแข่งขันคัดลายมือ ในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๔ สมัครวันนี้-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ชิงโล่รางวัลจาก รมว.วัฒนธรรม

เชิญชวนผู้สนใจสมัคร แข่งขันความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษาไทย เข้าร่วมการแข่งขันในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๔ “เฉลิมพจน์บทประพันธ์ สรรศิลป์เสนาะศาสตร์ วัจนชาติมรดกไทย” การแข่งขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับผลงานแล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เกณฑ์การแข่งขันการแข่งขันคัดลายมือโครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๔ “เฉลิมพจน์บทประพันธ์ สรรศิลป์เสนาะศาสตร์ วัจนชาติมรดกไทย” วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าแข่งขัน ได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละ ผลงานเท่านั้น ทั้งนี้ให้ผู้เข้าแข่งชันระบุข้อมูลจริงให้ครบถ้วนลงในใบสมัคร

๒. ประเภท

ประเภทเดี่ยว

๓. รายละเอียดและวิธีดำเนินงาน

๓.๑ ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดด้วยแบบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน คัดลงในแบบฟอร์มที่แนบมาข้างท้ายนี้ โดยให้คัดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามแบบที่กำหนดให้ ดังตัวอย่าง

ขอเชิญร่วมการแข่งขันคัดลายมือ ในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๔ สมัครวันนี้-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ชิงโล่รางวัลจาก รมว.วัฒนธรรม

๓.๒ หลักฐานที่ใช้ในการส่งผลงาน
๓.๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๒ ผลงานศัดลายมือ จำนวน ๑ ชุด

๔. เกณฑ์การตัดสิน
รูปแบบการให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๔.๑ ตัวอักษรแบบของกระทรวงศึกษาธิการ (๕o คะแนน)

 • หัวกลม ตัวมน
 • ตัวตรงไม่โย้เย้
 • ขนาดตัวอักษรสม่ำเสมอ
 • ช่องไฟตัวอักษร
 • ระยะห่างวรรคตอนเท่ากัน

๔.๒ ถูกต้องตามอักขรวิธี (๓๐ คะแนน)

 • ลากตัวอักษรต่อเนื่อง
 • ความถูกต้องของตัวพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
 • การวางสระและวรรณยุกต์

๔.๓ ความเป็นระเบียบ (๒๐ คะแนน)

 • สวยงาม สะอาด อ่านง่าย
 • มีความยาวตามเกณฑ์ คำไม่ตกหล่น ไม่เพิ่มคำหรือตัดคำ
 • ระบบย่อหน้า

๕. การตัดสินของกรรมการ

๕.๑ ต้องเป็นผลงานที่คัด/เขียนขึ้นเอง ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด หากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วพบว่าผลงานถูกคัด/เขียนโดยบุคคลอื่น จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
๕.๒ ระบุชื่อ – นามสกุล ผู้เข้าแข่งขันลงในผลงาน
๕.๓ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๕.๔ ประกาศผลการตัดสินในวันที่ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ผ่านทางเพจ Facebook ครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๔
๕.๕ ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกองการประกวดครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๔ ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อจัดพิมพ์ในวารสารงานครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๖

๖. การสมัคร

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องกรอกรายละเอียดการสมัครใน

Google Forms ผ่าน Link : https://docs.google.com/forms/ หรือ QR Code

๗. การส่งผลงาน

– ส่งผลงานโตยสแกนส่งเป็นไฟล์ PDF แนบเป็นไฟล์ส่งผ่านทาง Google Forms โดยใช้ Link หรือQR Code (ตามหัวข้อที่ ๖ การสมัคร) ระบุชื่อไฟล์เอกสารและชื่อเรื่อง (subject) ดังนี้ คัดลายมือ_ ชื่อผู้เข้าแข่งขัน นามสกุลผู้เข้าแข่งขัน เช่น คัดลายมือ_นายรักเรียน_ สุขดี

หมายเหตุ : จำกัดจำนวนผลงานโรงเรียนละไม่เกิน ๑๐ ผลงาน

๘. รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรจากคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรจากคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล เกียรติบัตรจากคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่นจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน (ออนไลน์) ซึ่งจะได้รับเกียรติบัตรทาง E-Mail ที่แจ้งไว้ในช่องทางการสมัคร

ขอเชิญร่วมการแข่งขันคัดลายมือ ในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๔ สมัครวันนี้-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ชิงโล่รางวัลจาก รมว.วัฒนธรรม
ขอเชิญร่วมการแข่งขันคัดลายมือ ในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๔ สมัครวันนี้-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ชิงโล่รางวัลจาก รมว.วัฒนธรรม

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันและสมัคร ได้จากลิงก์
https://drive.google.com/file/d/1UT2e7PcIPxrAc3S5fdE5RVknW_ICxOAL/view?usp=share_link หรือ QR code ในโปสเตอร์ด้านล่างนี้

พร้อมสามารถส่งรายละเอียดและข้อมูลสำหรับการลงสมัคร
การแข่งขันคัดลายมือ ที่ลิงก์


ขอเชิญร่วมการแข่งขันคัดลายมือ ในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๔ สมัครวันนี้-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ชิงโล่รางวัลจาก รมว.วัฒนธรรม
ขอเชิญร่วมการแข่งขันคัดลายมือ ในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๔ สมัครวันนี้-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ชิงโล่รางวัลจาก รมว.วัฒนธรรม

ขอบคุณที่มา : ครูไทยรักษ์ภาษา

บทความก่อนหน้านี้“ตรีนุช” ชงครม.เสิร์ฟของขวัญปีใหม่ให้ครู-นักเรียน 2566
บทความถัดไปขอเชิญนักเรียนชั้น ม.ปลาย ร่วมแข่งขันเรียงความ ในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๔ ส่งผลงานวันนี้ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่