ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ ฟรี!! การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (NEXT Normal Innovative Educator on OBEC Academy)” ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2565 โดยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ ร่วมกับ สพฐ.

ขอเรียนเชิญ คุณครู ศึกษานิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ “การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (NEXT Normal Innovative Educator on OBEC Academy)” ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2565

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรฟรี เข้าร่วมการอบรม

 • การออกแบบการเรียนการสอนและการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในยุค NEXT Normal Education Reimagined
 • การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล
 • การเรียนรู้ผสมผสานแบบยืดหยุ่น: การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ผ่าน OBEC Academy
 • การนิเทศเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ผ่าน OBEC Academy

หลักสูตรที่ 1 ศึกษานิเทศท์ และผู้ดูแลระบบในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 การออกแบบการเรียนการสอนและการสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ในยุค NEXT Normal Education Reimagined
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล
 • วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 การนิเทศเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดีจิทัล

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ ฟรี!! การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (NEXT Normal Innovative Educator on OBEC Academy)” ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2565 โดยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ ร่วมกับ สพฐ. 9
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ ฟรี!! การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (NEXT Normal Innovative Educator on OBEC Academy)” ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2565 โดยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ ร่วมกับ สพฐ. 10
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ ฟรี!! การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (NEXT Normal Innovative Educator on OBEC Academy)” ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2565 โดยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ ร่วมกับ สพฐ. 11
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ ฟรี!! การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (NEXT Normal Innovative Educator on OBEC Academy)” ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2565 โดยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ ร่วมกับ สพฐ. 12

หลักสูตรที่ 2 ครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษา

 • วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 การออกแบบการเรียนการสอนและการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในยุค NEXT Normal Education Reimagined
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ เทคโนโลยีดิจิทัล
 • วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 การจัดการเรียนแบบผสมผสาน: การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ ฟรี!! การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (NEXT Normal Innovative Educator on OBEC Academy)” ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2565 โดยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ ร่วมกับ สพฐ. 13
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ ฟรี!! การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (NEXT Normal Innovative Educator on OBEC Academy)” ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2565 โดยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ ร่วมกับ สพฐ. 14
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ ฟรี!! การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (NEXT Normal Innovative Educator on OBEC Academy)” ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2565 โดยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ ร่วมกับ สพฐ. 15

หมายเหตุ

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมควรเตรียมมาด้วย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

วิทยากร

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
 • อาจารย์นพดล รัตนวิเศษรัตน์ นักวิจัย ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ ฟรี!! การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (NEXT Normal Innovative Educator on OBEC Academy)” ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2565 โดยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ ร่วมกับ สพฐ.

ลิงก์เข้าร่วมกิจกรรม

17 กันยายน 2565

https://bit.ly/OBEC-170922

18 กันยายน 2565

https://bit.ly/OBEC-180922

19 กันยายน 2565

ห้องอบรมที่ 1

https://bit.ly/OBEC-190922-R1

ห้องอบรมที่ 2

https://bit.ly/OBEC-190922-R2

ดาวน์โหลดกำหนดการ

ลิงก์รับใบประกาศนียบัตร OBEC Academy สามารถเข้าที่เว็บไซต์ https://dlp.obec.go.th หรือ https://obecacademy.azurefd.net

ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ขอบคุณที่มา Thailand Innovative Educator

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่