เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Thai MOOC
เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Thai MOOC

เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Thai MOOC

เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Thai MOOC
เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Thai MOOC 3

คำอธิบายรายวิชา

ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตทุกๆ ด้าน ครูผู้สอนจึงต้องเปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีสอน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะที่เพียงพอในการดำเนินชีวิตในยุคที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็วได้อย่างเท่าทันและเป็นสุข ด้วยเหตุนี้ ครูผู้สอนจึงต้องมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการในยุคดิจิทัล

รายวิชาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัลนี้ มุ่งเน้นพัฒนานิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ เจตคติ และทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อที่ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น อาทิ ทักษะการคิด ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ อันจะช่วยให้ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสอดคล้องกับบริบทและความต้องการในสังคมยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจหลักการเรียนรู้เชิงรุกและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือส่งเสริมทักษะการคิดของผู้เรียนได้

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้

4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจหลักการวัดและประเมินผลผู้เรียนและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้

5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์และสามารถใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ได้

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด / จำนวนหน่วยกิต

6 ชั่วโมงเรียนรู้ (2 ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์)   /  จำนวน 3 หน่วยกิต

เนื้อหารายวิชา

  1.  ตอนที่ 0 : แนะนำรายวิชา
  2.  ตอนที่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
  3.  ตอนที่ 2 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
  4.  ตอนที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
  5.  ตอนที่ 4 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
  6.  ตอนที่ 5 : การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Thai MOOC
เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Thai MOOC

เข้าเรียนคลิกที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เรียนรู้สิทธิ ส่งเสริมสุจริตในสังคม ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทันที โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี เรื่อง ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก ผ่านเกณฑ์ 65% โดยสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่