อบรมฟรี!! หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ จำกัด 100 คน รับวุฒิบัตรจาก สคบศ.
อบรมฟรี!! หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ จำกัด 100 คน รับวุฒิบัตรจาก สคบศ.

อบรมฟรี!! หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ จำกัด 100 คน รับวุฒิบัตรจาก สคบศ.

อบรมฟรี!! หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ จำกัด 100 คน รับวุฒิบัตรจาก สคบศ.
อบรมฟรี!! หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ จำกัด 100 คน รับวุฒิบัตรจาก สคบศ. 3

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา

มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สามารถถ่ายทอดและนำความรูhทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรการพัฒนา สมรรถนะครู ด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 รายวิชา จำนวน 12 ชั่วโมง ดังนี้

รายวิชาที่ 1 การใช้ Storytelling ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (3 ชั่วโมง)

รายวิชาที่ 2 การออกแบบการสอนแบบ Micro Learning (3 ชั่วโมง)

รายวิชาที่ 3 การออกแบบการสอนแบบ Scenario Based Learning (3 ชั่วโมง)

รายวิชาที่ 4 การสร้างช่องทางการเรียนรู้ผ่าน Podcast (3 ชั่วโมง)

อบรมฟรี!! หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ จำกัด 100 คน รับวุฒิบัตรจาก สคบศ. 4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อ.ณัฐวิญญ์  สิรเดชธราทิพย์

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลารกรทางการศึกษา

โทร 062 6641 641

ขอบคุณที่มา :: สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลารกรทางการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่