การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ.
การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ.

การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ.

การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ.

การพัฒนาการเรียนการสอนสมรรถนะผู้เรียน สู่ศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

สิ่งที่จะต้องปรับการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการตัวชี้วัด หรือบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนอาจเป็นผู้นำประชุมวิชาการครูเพื่อนำรูปแบบการเรียนรู้ ต่าง ๆ นำมาปรับใช้ผ่านกระบวนการ Active Learning เช่น PBL + PLC การใช้แผนผังความคิด การใช้กิจกรรมเป็นฐานการใช้กระบวนการวิจัย STEM Education STEAM หลักสูตรอารยเกษตร STI อัจฉริยะเกษตรประณีต GPAS 5 steps มอนเตสซอรี ไฮสโคป จิตศึกษา การสอนแบบ 5E ใช้เกมเป็นฐาน การสอนเนันการปฏิบัติ ก็ได้

การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. 24

การเชื่อมโยงของสมรรถนะ

การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. 25

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning คืออะไร

การทำให้เกิด Active Learning ต้องให้เด็กได้คิด และผ่านการลงมือปฏิบัติ และ สื่อสารความเข้าใจ เมื่อใดก็ตามที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติ และได้คิด แล้วสื่อสารออกมาถูกต้องได้เมื่อเรียนรู้แล้ว เราจึงจะเรียกว่า Active Learning

การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ.

สมรรถนะ

คำว่า สมรรถนะ (Competencies) ประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ Knowledge ความรู้ Skills และ Attitudes &Values เช่น การทำตลาดนัด ทำเป็นนิทรรศการ สร้างสถานการณ์ให้นักเรียนเกิดสมรรถนะได้

การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. 26

กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)สู่การพัฒนาสมรรถนะ

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. 27

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. 28
การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. 29
การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. 30
การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. 31
การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. 32

การบันทึกหลังสอน

การพัฒนาผู้เรียนในห้องเรียน และนอกห้องเรียน จะมีนักเรียนบางกลุ่มที่ตามไม่ทัน ซึ่งต้องการให้การบันทึกหลังสอนเกิดประโยชน์ และต่อยอดมาสู่การ PLC ในวิชาหนึ่งถ้าเด็กคนไหนที่เรียนไม่ทันเพื่อน ให้คุณครูช่วยจดว่าเด็กคนนี้ เรียนไม่ทันเพื่อนเรื่องอะไร แล้วนำมาปรึกษาคุณครูท่านอื่น PLC หาทางแก้ปัญหา เติมเต็มมาให้นักเรียนมาเข้าเรียนและทันเพื่อน และมีความสุข

การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. 33

การวัดและประเมินผลสมรรถนะ

การวัดและประเมินผลสมรรถนะ เป็นการประยุกต์ใช้ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ นำทั้ง 3 เส้นมาประยุกต์ใช้ หรือมาใช้ในการแก้ปัญหา จึงจะเรียกว่าเกิดสมรรถนะ

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : https://www.kruachieve.com/?p=4587

การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. 34

ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินตามกรอบองค์ประกอบของสมรรถนะ

การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. 35

Timeline การสร้างเครื่องมือและการสื่อสารสร้างความเข้าใจในการวัคและประเมินสมรถนะ

การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. 36

มี.ค. 2565

  1. จัดทำปรับปรุงคู่มือ ประเมินสมรรถนะผู้เรียน
  2. การจัดทำเครื่องมือ ประเมินสมรรถนะ 50 ชนิด

เม.ย. 2565

  1. พัฒนาศึกษานิเทศก็ด้านการประเมินสมรรถนะผู้เรียน
  2. สื่อสาร สร้างความเข้าใจ การสร้างเครื่องมือการวัด และประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน
  3. พัฒนาครูแกนนำในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะฯ ผ่าน E-Learning

ก.ค. 2565

1. การพัฒนาครูผู้สอนค้านการวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียนในระดับชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในระดับชั้นต่างๆ

ระดับปฐมวัย

การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. 37
การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. 38
การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. 39
การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. 40

ระดับประถมศึกษา

การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. 41

ระดับมัธยมศึกษา

การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. 42
การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. 43
การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. 44

ที่มา : Youtube การพัฒนาการเรียนการสอน สมรรถนะผู้เรียนฯ โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. – YouTube

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญทดสอบความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ออนไลน์ ครั้งที่ 1 เรื่อง การเมืองการปกครองไทย ผ่านเกณฑ์ 80% (16 คะแนน) รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2565 รับเกียรติบัตรฟรี ทางอีเมล โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่