สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษขอเชิญร่วมส่งบทความ ผลงานวิชาการหรือเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 12 เปิดรับลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ทุกผลงานที่ส่งจะได้รับเกียรติบัตร
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษขอเชิญร่วมส่งบทความ ผลงานวิชาการหรือเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 12 เปิดรับลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ทุกผลงานที่ส่งจะได้รับเกียรติบัตร

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษขอเชิญร่วมส่งบทความ ผลงานวิชาการหรือเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 12 เปิดรับลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ทุกผลงานที่ส่งจะได้รับเกียรติบัตร

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จะจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 12
ภายใต้หัวข้อ “เรียนดีมีสุขกับการเรียนรู้เชิงรุกในทุกช่วงวัย (Active Learning for Smart Learners Throughout Lifespan)” ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2567 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าว

ช่วงเวลาที่สำคัญ
เปิดรับลงทะเบียน (ผู้เข้าร่วมการประชุม)
หมดเขตวันที่ 30 เมษายน 2567
เปิดรับลงทะเบียน (ผู้นำเสนอผลงาน) หมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2567

สำหรับผู้นำเสนอผลงาน
ส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567
(โดยทางคณะกรรมการจะตอบรับภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากได้รับบทคัดย่อของท่าน)
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2567

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษขอเชิญร่วมส่งบทความ ผลงานวิชาการหรือเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 12 เปิดรับลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ทุกผลงานที่ส่งจะได้รับเกียรติบัตร 3

ผลงานที่เปิดรับมี จำนวน 3 ประเภท ได้แก่

  • บทความวิจัย
  • บทความวิชาการ
  • ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

หัวข้อย่อยของผลงาน มีดังต่อไปนี้

กระบวนการจัดการเรียนรู้
1.1 การคัดกรอง (Screening)
1.2 การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention)
1.3 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา (Assessment and Evaluation)
1.4 การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

ระบบสนับสนุนทางการศึกษา
2.1 สื่อเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกและนวัตกรรมทางการศึกษา (Assistive Technologies and Innovation)
2.2 การช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผลและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Reasonable Accommodation and Friendly Environment)
2.3 ความปลอดภัยในสถานศึกษา (School Safety)
2.4 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Cares and Services)

การจัดบริการเพื่อการเปลี่ยนผ่าน
3.1 การศึกษาที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่วัยผู้ใหญ่ (Transition-Focused Education)
3.2 การศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Vocational/Career Education)
3.3 การศึกษาเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ (Independent Living)

นโยบายการบริหารและการสร้างเครือข่าย
4.1 การบริหารการศึกษา (Educational Administration)
4.2 การมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและภาคประชาสังคม (Family, Community and Social Participation)
4.3 การประสานความร่วมมือและการสร้างเครือข่าย (Collaboration and Networking)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษขอเชิญร่วมส่งบทความ ผลงานวิชาการหรือเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 12 เปิดรับลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ทุกผลงานที่ส่งจะได้รับเกียรติบัตร 4

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-288-5545

รายละเอียดเพิ่มเติม การศึกษาพิเศษ – Special education

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่