ทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพด้านการอาชีวศึกษาและมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

เปิดระบบทดสอบแล้ววันนี้ I’m งานประกันคุณภาพฯ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมทดสอบออนไลน์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพด้านการอาชีวศึกษาและมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจการดำเนินการประกันของสถานศึกษา เปิดระบบทดสอบออนไลน์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 – 3 มีนาคม 2566 ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรจากวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

คำชี้แจง

                   แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จัดทําขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีสาระสําคัญประกอบด้วย มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ผ่านระบบออนไลน์ และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
                    สถานศึกษาสามารถนําแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ไปใช้ในการประเมินผล ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และใช้ผลจากการประเมินเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด

วัตถุประสงค์ของแบบทดสอบออนไลน์

1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
2. เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
3. เพื่อนำผลการจัดการความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้หรือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เกณฑ์การวัดผลการทดสอบออนไลน์

ผู้เข้ารับทำแบบทดสอบออนไลน์จะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินที่ 80% จากจำนวนข้อสอบ 20 ข้อ

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับศึกษาก่อนทดสอบ

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
https://drive.google.com/file/d/1p0MPGgUbHgtCjOV2O9pr8z_003C3Yo_I/view?usp=sharing
2. แนวทางการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2
https://drive.google.com/file/d/17NciG92_zaBKx6V0kMDMvBK7S7AQ2jcE/view?usp=sharing

3. การประเมินภายนอกของ สมศ. ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์ COVID-19

https://drive.google.com/file/d/1m46BPnA9BXjDWwNq6w-O9_GNkJaSmSOg/view?usp=share_link

4. วิธีการประเมิน SAR

https://drive.google.com/file/d/1Rx6xPLmZ4bQtv9WX-l9HQpz-vfN3G6ln/view?usp=share_link

ทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพด้านการอาชีวศึกษาและมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพด้านการอาชีวศึกษาและมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 4
ทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพด้านการอาชีวศึกษาและมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 5

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพด้านการอาชีวศึกษาและมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 6

หากผ่านการทดสอบ จะได้รับเกียรติบัตรในวันถัดไป

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Website: http://www.chanatc.ac.th E-mail :planningtct@gmail.com

Facebook: ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่