การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ 19 ปีการศึกษา 2567 (ระดับประเทศ)
การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ 19 ปีการศึกษา 2567 (ระดับประเทศ)

การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ 19 ปีการศึกษา 2567 (ระดับประเทศ)

การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 19 ปีการศึกษา 2567 (ระดับประเทศ)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดดำเนินโครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ระดับประเทศ) เพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงหลักการที่เป็นหัวใจสำคัญของโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเน้นประเด็นปัญหาใกล้ตัว การให้ความสนใจและคิดริเริ่มที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลานานพอสมควร (ไม่น้อยกว่า ๒ เดือน ในลักษณะวิจัยปฏิบัติการ นำไปสู่การแก้ปัญหาความเสื่อมทางศีลธรรม และส่งเสริมบ่มเพาะความดีอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด “ร่วมกัน ทำดี อย่างมีปัญญา”

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัด ให้นักเรียนที่มีความสนใจ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ และดำเนินการพัฒนาโครงงานคุณธรรมตามปฏิหินการดำเนินงานโครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ”เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ระดับประเทศ) โดยมอบหมายให้นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๔๕๙๑ ๑๒๒๒ เป็นผู้ประสานงาน

การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ 19 ปีการศึกษา 2567 (ระดับประเทศ) 5

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
“เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ระดับประเทศ)

การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ 19 ปีการศึกษา 2567 (ระดับประเทศ) 6

คำชี้แจง

โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ”เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ระดับประเทศ)
๑. นักเรียนและครูที่สนใจ (โรงเรียนละ ๑ โครงงาน) ให้ดำเนินการพัฒนาโครงงานคุณธรรมในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตามคู่มือโครงงานคุณธรรมและตามปฏิหินการดำเนินงานโครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ระดับประเทศ) โดย สพฐ.จัดประเภทการประกวดแข่งขันออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่
๑.๑ ระดับประถมศึกษา (ป.๔ – ๖)
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ๖)
ทั้งนี้ สพฐ. จะทำหนังสือแจ้งการรับสมัครอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ดังปฏิทินการดำเนินงาน

๒. ครูที่สนใจส่งโครงงานคุณธรรมเข้าประกวดแข่งขัน ให้เข้าฟังการอบรมออนไลน์ หัวข้อ “โครงงานคุณธรรมที่แท้จริงเป็นอย่างไร?” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๘.00 – ๑๑.00 น. ทาง Facebook: OBEC Channel หากไม่ได้เข้าฟังการอบรม จะไม่สามารถส่งโครงงานคุณธรรมเข้าประกวดแข่งขันได้ ฉะนั้น ขอให้เก็บรูปถ่ายขณะเข้าฟังการอบรมไว้เป็นหลักฐาน (ไม่สะดวกเข้าฟังในวันและเวลาดังกล่าว สามารถชมย้อนหลังได้ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)

๓. ศึกษาขั้นตอนการพัฒนโครงงานคุณธรรมจากคู่มือโครงงานคุณธรรม ได้ที่ www.vitheebuddha.com หัวข้อข่าวสาร สนก ข้อที่ ๒๓๔

๔. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน โทร. o๖ ๔๕๔๑ ๑๒๒๒ หรือ ID LINE: aiew170

การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ 19 ปีการศึกษา 2567 (ระดับประเทศ) 7

ขอบคุณที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://khunnatham.obec.go.th/

การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ 19 ปีการศึกษา 2567 (ระดับประเทศ) 8

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่