การประกวดวรรณกรรมรางวัล วรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หัวข้อ
การประกวดวรรณกรรมรางวัล วรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หัวข้อ "หยัดอยู่สู้โลกพาลา จนกว่าอรุณรุ่งราง" ส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

การประกวดวรรณกรรมรางวัล วรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หัวข้อ “หยัดอยู่สู้โลกพาลา จนกว่าอรุณรุ่งราง” ส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

การประกวดวรรณกรรมรางวัล วรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หัวข้อ "หยัดอยู่สู้โลกพาลา จนกว่าอรุณรุ่งราง" ส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
การประกวดวรรณกรรมรางวัล วรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หัวข้อ “หยัดอยู่สู้โลกพาลา จนกว่าอรุณรุ่งราง” ส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประเภทการประกวด

๑. ประเภทกลอนสุภาพ
• ระดับนักเรียน • ระดับประชาชน

๒. ประเภทความเรียง
• ระดับนักเรียน • ระดับประชาชน

การส่งผลงาน

๑. Download ใบสมัครได้ที่ https://eugenie.csct.or.th

๒. ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ได้ที่

๒.๑ ทาง E-mail : eugenie@csct.or.th เป็น File Microsoft Word หรือ PDF

๒.๒ ทางจดหมาย หรือด้วยตนเอง โดยพิมพ์เป็นเอกสาร

ได้ที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ชั้น ๘ อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ๑๒๒/๑๑ ซอยนนทรี ๑๔ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

อนุญาตให้ส่งต้นฉบับลายมือเขียนได้เฉพาะประเภทกลอนสุภาพ
ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ
ประเภทละ ๑ รางวัล โดยมีการประกวดใน ๒ ระดับ
เงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย
ประเภทละ ๒ รางวัล โดยมีการประกวดใน ๒ ระดับ
เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

เอกสารการประกวด

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของต้นฉบับผลงานในทุกประเภท

๑. ไม่จำกัดเพศ ส่วนอายุของผู้เขียนขึ้นอยู่กับระดับการประกวดที่ระบุ

๒. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด

๓. เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น รวมทั้งตั้งชื่อ เรื่องที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

๔. ผลงานส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท

๕. สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ประเภท (ประเภทละไม่เกิน ๑ ชิ้นงาน)

๖. ต้นฉบับเรื่องเป็นตัวพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ ขนาดตัวหนังสือ ๑๖ พอยท์, Font Cordia New จัดหน้ากระดาษเว้นด้านละ ๒.๕๔ เซนติเมตร

อนุญาตให้ส่งต้นฉบับลายมือเขียนได้เฉพาะประเภทกลอนสุภาพ

๗. ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล หรือนามแฝง พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้บนเอกสาร (ส่งผลงานเป็นไฟล์ pdf และ word)

๘. หลังจากประกาศผลรางวัล ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล โครงการประกวดฯ จะไม่ส่งคืนต้นฉบับ

๙. โครงการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผลงานนั้นไม่ถึงระดับที่จะได้รับรางวัล

๑๐. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

๑๑. ลิขสิทธิ์การเผยแพร่ผลงานเป็นของผู้จัดงาน และเจ้าของผลงานร่วมกัน

๑๒. กติกาเฉพาะของแต่ละประเภท

๑๒. กติกาเฉพาะของแต่ละประเภท
ก.ประเภทกลอนสุภาพ – ความยาว ๖-๑๐ บท
ข.ประเภทความเรียง – ความยาวไม่เกิน ๒ หน้า A๔

ขั้นตอนการจัดประกวด

วัน เดือน ปีกิจกรรม
จันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕เปิดโครงการ “วรรณศิลป์อุชเชนี ปี ๒๕๖๕” และรับผลงาน
๒ พฤษภาคม – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕รับผลงาน
๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕คณะกรรมการคัดกรองผลงาน
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ประชุมคณะกรรมการคัดกรองผลงาน
๘-๑๘ กันยายน ๒๕๖๕คณะกรรมการตัดสินผลงาน
๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงาน
๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ตัดสินและประกาศผลผู้เข้ารอบ ทางเว็บไซต์
พุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕มอบรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี”เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์

ติดต่อสอบถามได้ที่

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ชั้น ๘ อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

๑๒๒/๑๑ ซอยนนทรี ๑๔ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

E-mail : eugenie@csct.or.th

Facebook : Eugenieawards

Website : https://eugenie.csct.or.th

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านสื่อสมัยใหม่” วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 รับใบประกาศนียบัตร โดยสำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี
บทความถัดไปครม. อนุมัติ ขรก. – ลูกจ้าง – รัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยไม่ถือเป็นวันลา รับสมัคร 18 เม.ย. – 31 พ.ค. 65
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่