การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดการการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีรายละเอียดดังนี้

๑. การประกวดฯ ระดับจังหวัด จากเดิมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจะต้องดําเนินการ จัดประกวดฯ ช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยในแต่ละจังหวัดจะมีกองลูกเสือโรงเรียนทุกสังกัด เข้าร่วมประกวดฯ ๓ กลุ่มการประกวด กลุ่มละ ๒ กอง ใน ๑ กอง มี ๓๖ คน ประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี ผู้กํากับลูกเสือ รองผู้กํากับลูกเสือ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการจัดส่งกองลูกเสือโรงเรียนเข้าร่วมของแต่ละจังหวัด โดยจังหวัดจะเป็นผู้กําหนดวัน เวลา และสถานที่การจัดประกวดฯ และแจ้งรายละเอียด/สรุปผลการจัด ประกวดฯ มายังสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ปรับเปลี่ยนเป็น ให้สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดแจ้งให้สถานศึกษาแต่ละแห่งที่มีความสนใจเข้าร่วมประกวดฯ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประกวดๆ ไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและจัดทําคลิปวีดีโอการเดินประกวดฯ ของกองลูกเสือโรงเรียน โดยใช้ โทรศัพท์มือถือถ่ายทำและห้ามมิให้มีการตัดต่อคลิปวิดีโอ แล้วส่งคลิปไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามวัน และเวลาที่กําหนด เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินระดับจังหวัดให้คะแนนการประกวดฯ

๒. การประกวดฯ ระดับประเทศ จากเดิมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจะคัดเลือกกองลูกเสือ เนตรนารี ที่ชนะเลิศการประกวดฯ ระดับจังหวัด จํานวน ๑ กองเท่านั้น เพื่อเข้าร่วมประกวดฯ ระดับประเทศ ปรับเปลี่ยนเป็น ให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดส่งคลิปวิดีโอกองลูกเสือโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวด ระดับจังหวัด ทั้ง ๒ กลุ่มการประกวดๆ ละ ๑ กอง เข้าร่วมประกวดฯ ระดับประเทศ โดยให้สถานศึกษาที่เข้าร่วม ประกวดฯ ระดับจังหวัด จัดแข่งคลิปวิดีโอตามรูปแบบการประกวดที่กําหนด เมื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯระดับจังหวัดคัดเลือกคลิปวีดีโอที่ชนะเลิศระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งคลิปวีดีโอดังกล่าวมายังสํานัก การลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ระดับประเทศ พิจารณา ให้คะแนนการประกวดฯ ระดับประเทศ

๓. การจัดประกวดฯ สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จะชี้แจงรายละเอียด การจัดประกวดฯ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ โดยจะดําเนินการจัดโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจําปี ๒๕๖๓ เพื่อชี้แจงแนวทางขั้นตอน และวิธีการจัดประกวดฯ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ให้แก่ผู้อํานวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ นักเรียน หรือผู้รับผิดชอบการจัดประกวดฯ ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทราน จํานวน ๓ ครั้งๆ ละ ๒๕ – ๒๖ จังหวัด สําหรับวัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

๕. การมอบรางวัล จากเดิมกองลูกเสือที่ชนะเลิศการประกวดฯ ระดับจังหวัดทั้ง ๗๗ จังหวัด จะเดินทางเข้าร่วมประกวดฯ ระดับประเทศ เข้าร่วมรับฟังประกาศผลการประกวดฯ และรับรางวัลชนะแล้ศ การประกวดฯ ระดับประเทศ ปรับเขียนเป็น การจัดพิธีมอบรางวัลชนะเลิศหลังจากเสร็จสิ้นการตัดสินการประกวด ในเดือนสิงหาคม – ต้นเดือนกันยายน ๒๕ท โดยมีผู้บริหารหรือตัวแทนจากสถานศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดฯ ทั้ง ๒ กลุ่มการประกวด เข้ารับรางวัลตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่