การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยแบ่ง
การประกวดออกเป็น ๒ ระดับ คือระดับจังหวัด จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ระดับประเทศ จัดโดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประเภทการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ๘ ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ ๑ ลูกเสือสำรอง
ประเภทที่ ๒ เนตรนารีสำรอง
ประเภทที่ ๓ ลูกเสือสามัญ
ประเภทที่ ๔ เนตรนารีสามัญ
ประเภทที่ ๕ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ประเภทที่ ๖ เนตรนารีวิสามัญรุ่นใหญ่
ประเภทที่ ๗ ลูกเสือวิสามัญ
ประเภทที่ ๘ เนตรนารีสามัญ

และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงปรับเปลี่ยนวิธีการประกวดระเบียบแถวโดยถ่ายทำเป็นคลิป VDO ส่งเข้าประกวด สำหรับสถานที่ถ่ายทำคลิป VDO ให้ใช้สถานที่ที่โรงเรียนกำหนด

สนใจสมัครร่วมประกวด สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในแต่ละจังหวัด
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565
การประกวด ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565 6
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565 7
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565 8
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565 9

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวด

ขอบคุณที่มา : สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่