การประกวดโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมมี งานทำ มีอาชีพ
และเป็นพลเมืองที่ดี

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในการประกวดโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่ 10

การประกวดโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
การประกวดโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
การประกวดโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
การประกวดโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 4
การประกวดโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
การประกวดโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 5

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษา

๑. กรอบแนวคิด
การจัดทำผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โดยมีการบูรณาการและมีความเชื่อมโยงพระบรมราโชบายกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในกระบวนการอาจมีผลงานนวัตกรรม วิธีการเฉพาะกรณีหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือสื่อเป็นส่วนประกอบแต่ต้องเป็นส่วนที่มีความสำคัญในการสนับสนุนและส่งผลสำเร็จที่เป็นเลิศที่ชัดเจนสามารถเป็นต้นแบบหรือแผนผังได้โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติประกอบด้วย

๑. การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
๒. การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม
๓. การมีงานทำ – มีอาชีพ
๔. การเป็นพลเมืองดี

สถานศึกษาทุกระดับ ทุกแห่ง ดำเนินการขับเคลื่อนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ โดยจัดกิจกรรมทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้

วิถีคนดี : มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
๑) มีความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมือง
๒) ยึดมั่นในศาสนา
๓) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
๔) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน

มีคุณธรรมนำชีวิต : มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
๑) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี
๒) ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
๓) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
๔) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

หนึ่งนักเรียน หนึ่งอาชีพ : มีงานทำ – มีอาชีพ
๑) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ
๒) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นผู้มีงานทำในที่สุด
๓) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ และสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้

จิตอาสาด้วยหัวใจ : การเป็นพลเมืองดี
๑) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
๒) ครอบครัว สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี
๓) การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ”เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจและความเอื้ออาทร

ในการดำเนินการโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายฯ สู่การปฏิบัติสถานศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องจัดกิจกรรมตามที่กำหนด เพื่อปลูกฝังให้ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าว ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการทำให้เกิดผลงานหรือนวัตกรรม โดยผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ควรเป็นผลงานที่เกิดจากการดำเนินงานที่สอดคล้องกับโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ เมื่อมีผลงานที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและประสบความสำเร็จ บุคลากร ในสถานศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จมาจัดทำเป็นผลงาน/นวัตกรรมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและสนใจได้รับทราบต่อไป

๒. จุดประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑ㆍ สู่การปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม จนสามารถจัดทำผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ได้
๒. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษานำเสนอผลงาน/นวัตกรรม
โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑0 สู่การปฏิบัติ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนในช่องทางต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ โดย สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 – ผลย้ายครู 1/2566 สพป.นครสวรรค์ เขต 2
บทความถัดไปประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 – ผลย้ายครู 1/2566 สพป.ชัยภูมิ เขต 2
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่