แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การดำเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรโดย สพม.นครปฐม
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การดำเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรโดย สพม.นครปฐม

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การดำเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรโดย สพม.นครปฐม

การบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา
ลักษณะของกองและหมู่

กองลูกเสือของโรงเรียน จะมีลูกเสือประเภทต่าง ๆ แตกต่างกันไปตามสภาพของโรงเรียน เช่น โรงเรียนระดับประถมศึกษา ก็จะมีลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะมีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาก็จะมีลูกเสือวิสามัญ แต่อย่างไรก็ตาม กองลูกเสือของทุกโรงเรียนก็จะต้องประกอบด้วยหมู่ลูกเสือตั้งแต่ ๒ หมู่ขึ้นไป จึงจะตั้งเป็นกองลูกเสือได้ ยกเว้นลูกเสือวิสามัญต้องมีลูกเสือตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป จึงจะตั้งเป็นกองลูกเสือได้
หมู่ลูกเสือแต่ละประเภทอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เช่น หมู่ลูกเสือสำรอง มีลูกเสือ ๔ – ๘ คนหมู่ลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ มีจำนวนลูกเสือ ๖ – ๘ คน สำหรับลูกเสือวิสามัญแบ่งเป็นหมู่หรือชุด เพราะเป็นลูกเสือที่โตแล้ว ชุดละ ๔ – ๖ คน ทุกหมู่จะต้องมีนายหมู่เป็นหัวหน้า และรองนายหมู่เป็นรองหัวหน้า โดยแต่ละกองลูกเสือของทุกประเภท จะต้องมีผู้กำกับลูกเสือควบคุมดูแล กองละ ๑ คน และมีรองผู้กำกับลูกเสือ อย่างน้อยกองละ ๑ คนเป็นผู้ช่วย

การตั้งกองลูกเสือ
การขอตั้งกองลูกเสือนั้นเป็นหน้าที่ของผู้กำกับลูกเสือ ถ้ากองลูกเสืออยู่ในส่วนกลางจะต้องขอตั้งกองจากสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ แต่ถ้าอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ขอตั้งกองที่จังหวัดที่กองลูกเสือนั้น ๆ ตั้งอยู่

การขอดำเนินการขอตั้งกองลูกเสือ
๑. ผู้กำกับลูกเสือรวบรวมใบสมัครของลูกเสือ (ลส. ๓) อย่างน้อย ๒ หมู่ ลงทะเบียน(ลส. ๘) ไว้
๒. ผู้กำกับลูกเสือและรองผู้กำกับลูกเสือ เขียนใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส. ๒)
๓. ผู้กำกับลูกเสือเขียนใบขอตั้งกองลูกเสือ (ลส. ๑)
๔. ผู้กำกับลูกเสือทำหนังสือราชการขอตั้งกองลูกเสือ ถึงสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยแนบ ลส.๑ และ ลส. ๒ ไปด้วย ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือ
๕. เมื่อสำนักงานคณะกรรมการบริหารฯ หรือจังหวัด อนุมัติให้จัดตั้งกองลูกเสือได้ ก็ จะส่งใบตั้งกองลูกเสือ (ลส. ๑๒) และใบตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส. ๑๓) มาให้โรงเรียนก็เป็นอันว่าการตั้งกองลูกเสือเรียบร้อยแล้ว

คำชี้แจง
แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบ เรื่อง การดำเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การดำเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรโดย สพม.นครปฐม 2

***เกียรติบัตรจำกัดในแต่ละวัน หากเต็มให้ทำในวันถัดไป

ขอบคุณที่มา : สพม.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่