การอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรโดย สพป.เชียงราย เขต 2
การอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรโดย สพป.เชียงราย เขต 2

การอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรโดย สพป.เชียงราย เขต 2

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตร การอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี การศึกษา 2567 โดยศึกษาแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ผ่านระบบออนไลน์ https://shorturl.at/ejuGM

แนวทางในการจัดทำแผน ปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2567 ของสถานศึกษานี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน เชิงกลยุทธ์ การจัดตั้งงบประมาณ และการติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา และใช้เป็นกรอบทิศทางในการบริหารจัดการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายมีความคล่องตัวในการบริหารงานภาครัฐ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านนวัตกรรมการทำงาน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับวุฒิบัตร

  1. ต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน(Pre-Test)
  2. ต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70
  3. ต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจของระบบ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

การอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรโดย สพป.เชียงราย เขต 2
การอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรโดย สพป.เชียงราย เขต 2

ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

ผู้รับผิดชอบ: น.ส. ภัทรลภา สมศักดิ์
ขอบคุณที่มา : สพป.เชียงราย เขต 2

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่