สสวท.เปิดรับสมัครประชุมปฏิบัติการฟรี 4 ภูมิภาค การจัดการเรียนรู้ Active Learning สาระเทคโนโลยี รับสมัครภาคละ 80 คน
สสวท.เปิดรับสมัครประชุมปฏิบัติการฟรี 4 ภูมิภาค การจัดการเรียนรู้ Active Learning สาระเทคโนโลยี รับสมัครภาคละ 80 คน

สสวท.เปิดรับสมัครประชุมปฏิบัติการฟรี 4 ภูมิภาค หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ Active Learning สาระเทคโนโลยี รับสมัครภาคละ 80 คน

สสวท.ขอเชิญครูในโรงเรียนคุณภาพฯ ทุกสังกัด สมัครเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning สาระเทคโนโลยี ใน 4 ภูมิภาค

  • อบรมฟรี
  • สนับสนุนค่าที่พักตามสถานที่ ที่โรงเรียนศูนย์อบรมกำหนด

สสวท. จะจัดการเรียนอบรมแบบพบหน้าผ่านศูนย์อบรมที่เป็นโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท. ที่มีศักยภาพในพื้นที่ 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และ ภาคใต้ โดยจัดการอบรมให้แก่ครูระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ละ 80 คน เพื่อส่งเสริมในครูได้เห็นตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบ Acive Learning ในวิชาเทคโนโลยี และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชั้นเรียนได้จริง นอกจากนี้ การจัดอบรมในพื้นที่ไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาครูตามเป้าหมายของหลักสูตร แต่เป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูในที่เข้ารับการอบรมอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูครูผู้สอนในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ ณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

กลุ่มเป้าหมาย

ครูผู้สอนจากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ใน 4 ภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 320 คน ดังนี้

  • ภาคกลาง จำนวน 80 คน
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 80 คน
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 80 คน
  • ภาคใต้ จำนวน 80 คน

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

สสวท.เปิดรับสมัครประชุมปฏิบัติการฟรี 4 ภูมิภาค หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ Active Learning สาระเทคโนโลยี รับสมัครภาคละ 80 คน 8

ช่องทางการรับสมัคร

สมัครเข้ารับการอบรมที่ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา สสวท. (endb.ipst.ac.th) รายละเอียดดังเอกสารหน้าที่ 5 – 8

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ครูผู้สอนจากโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.ที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
สสวท.เปิดรับสมัครประชุมปฏิบัติการฟรี 4 ภูมิภาค หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ Active Learning สาระเทคโนโลยี รับสมัครภาคละ 80 คน
สสวท.เปิดรับสมัครประชุมปฏิบัติการฟรี 4 ภูมิภาค หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ Active Learning สาระเทคโนโลยี รับสมัครภาคละ 80 คน 9

กำหนดการประชุม

สสวท.เปิดรับสมัครประชุมปฏิบัติการฟรี 4 ภูมิภาค หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ Active Learning สาระเทคโนโลยี รับสมัครภาคละ 80 คน 10
สสวท.เปิดรับสมัครประชุมปฏิบัติการฟรี 4 ภูมิภาค หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ Active Learning สาระเทคโนโลยี รับสมัครภาคละ 80 คน 11
สสวท.เปิดรับสมัครประชุมปฏิบัติการฟรี 4 ภูมิภาค หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ Active Learning สาระเทคโนโลยี รับสมัครภาคละ 80 คน 12
สสวท.เปิดรับสมัครประชุมปฏิบัติการฟรี 4 ภูมิภาค หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ Active Learning สาระเทคโนโลยี รับสมัครภาคละ 80 คน 13
สสวท.เปิดรับสมัครประชุมปฏิบัติการฟรี 4 ภูมิภาค หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ Active Learning สาระเทคโนโลยี รับสมัครภาคละ 80 คน 14

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ endb.ipst.ac.th

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่