การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566

เกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เพื่อรับโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ จึงขอประชาสัมพันธ์โรงเรียนเอกชนในสังกัด เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือก

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น

โดยให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับผิดชอบ ทั้ง 17 หน่วยงาน เป็นผู้คัดเลือก

 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 5. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
 7. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 8. สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 9. กระทรวงกลาโหม
 10. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 11. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 12. สภาสตรีแห่งชาติฯ
 13. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 14. มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
 15. ธนาคารออมสิน
 16. กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 17. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

                 เด็กและเยาวชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งแบบสมัครคัดเลือกฯด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565 พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆไปยังกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0 2281 9752 กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือว่าวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันส่งผลงาน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566

๑. เป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

๒. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด และเรียนดี

๓. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรม

๔. เป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือสังคม หรืออุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม

๕. เป็นผู้ที่มีความมานะอดทน หาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง หรือหาเลี้ยงบุพการีที่ประกอบอาชีพเองไม่ได้ โดยสุจริต

๖. เป็นผู้ที่ช่วยเหลือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองประกอบอาชีพสุจริต

๗. เป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นอันตรายที่อาจจะทำให้เสียชีวิตและทรัพย์สินได้

๘. เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก ๑๗ ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับผิดชอบ

๙. ให้นักเรียน/นักศึกษา สมัครคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ได้จากส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับผิดชอบเพียง ๑ หน่วยงาน

๑๐. นักเรียน/นักศึกษา มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง ๑ รางวัล

๑๑. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

๑๒. ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับผิดชอบทั้ง ๑๗ หน่วยงาน

สามารถเสนอรายชื่อสำรอง ได้หน่วยงานละ ๒ ราย

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

เกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566

๑. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
๒. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง ด ด้านเท่านั้น ได้แก่

๒.๑) ด้านวิชาการ
๒.๒) ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี
๒.๓) ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ
๒.๔) ด้านกีฬาและนันทนาการ
๒.๕) ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม

๓. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ขนะการประกวด/แข่งขัน ในประเภทเดี่ยว หรือทีม ในการแข่งขัน ระดับนานาชาติที่มีผู้เข้าร่ามแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ ชาติ โดยได้รับรางวัลที่ ๑, ๒, ๓, เหรียญทอง, เหรียญเงิน,เหรียญทองแดง หรือชื่อเรียกอื่นที่แสดงถึงการได้รับรางวัลชนะเลิศ ในด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ ด้านกีฬาและนันทนาการ ยกเว้นด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมต้องเป็นผู้ขนะการประกาด/แข่งขันระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

๔. รางวัลจากการประกวด/แข่งขัน ตามข้อ ๓. ต้องเป็นผลงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๕. ในกรณีส่งใบสมัครประเภททีม ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (ไม่สามารถนำผลงานประเภททีมมาใช้สมัครในประเภทเดี่ยว)

๖. ในกรณีที่ส่งใบสมัครโดยไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา หรือเอกสารไม่ชัดเจนคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะไม่พิจารณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๗. ในกรณีที่ปรากฏว่าเอกสารหลักฐานใด ๆ ของผู้สมัครเป็นเท็จ ไม่ว่าจะทราบโดยวิธีใด ๆ หรือคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ตรวจพบเมื่อวัน เวลา หรือโดยวิธีใดก็ตาม ผู้สมัครและผู้ที่ลงชื่อรับรองต้องรับผิดชอบโดยตรง จะอ้างว่าไม่ทราบข้อเท็จจริงที่ตนประพฤติผิดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังกล่าวมิได้และคณะกรรมการคัดเลือกฯ สามารถพิจารณาความผิดและเรียกให้ผู้สมัครส่งคืนโล่และประกาศเกียรติคุณบัตร

๘. การพิจารณาของคณะกรรมกรคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นเด็ดขาด จะอุทธรณ์ไม่ได้

๙. การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทสชาติคณะกรรมการคัดเลือกฯจะเป็นผู้พิจารณา

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กำหนดวันส่งผลงาน

โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ ๓๑๙ ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิตเขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ :๐๒ ๒๘๑ ๙๗๕๒ กรณีส่งใบสมัครและเอกสารทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันส่งผลงาน

กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายธีระ ธนะพันธ์พิพัฒน์ โทร.080 – 599 – 8180

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ – MOE

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญเรียนออนไลน์ฟรี เรื่อง การประเมินภาวะการเรียนรู้ถดถอยของนักเรียน โดยStarfish Labz
บทความถัดไปขอเชิญลงทะเบียนอบรมฟรี เทคนิคการสร้าง PowerPoint แบบ Advance พร้อมใช้งานแบบโต้ตอบในห้องเรียน Hybrid รับเกียรติบัตรฟรี วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 – 11.00 น.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่