บทเรียนออนไลน์ เรื่อง
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง "การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม" ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร โดยกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.สุรินทร์ เขต 3

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม” ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร โดยกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.สุรินทร์ เขต 3

การส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวินัย คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม”

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวินัยและเพื่อป้องกันมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัย
3.เพื่อส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรักษาประโยชน์ของทางราชการ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจศึกษา

เนื้อหา

– พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
– พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
– ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2553

ชุดแบบทดสอบ มีจำนวน 25 ข้อ เกณฑ์การประเมิน

ทำแบบทดสอบได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง

ทำแบบทดสอบได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 50 – 69 หมายถึง พอใช้

ทำแบบทดสอบได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 70 -79 หมายถึง ดี

ทำแบบทดสอบได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ดีมาก

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินจะต้องได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 จึงจะผ่านเกณฑ์และได้รับเกียรติบัตร (ตอบถูก 15 ข้อขึ้นไป)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง "การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม"  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร โดยกลุ่มกฎหมายและคดี  สพป.สุรินทร์ เขต 3
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม” ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร โดยกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.สุรินทร์ เขต 3

เข้าศึกษาและทำแบบทดสอบที่นี่

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการครูดีของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการ ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ประจำปี 2564
บทความถัดไปบทเรียนออนไลน์ หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.สุรินทร์ เขต 3
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่