กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดค่ายเด็กติดเกม “ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์” (Cyber Avengers Camp) เปิดรับสมัคร 3 ธ.ค. - 31 ม.ค. 2564
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดค่ายเด็กติดเกม “ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์” (Cyber Avengers Camp) เปิดรับสมัคร 3 ธ.ค. - 31 ม.ค. 2564

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดค่ายเด็กติดเกม “ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์” (Cyber Avengers Camp) สมัครวันที่ 3 ธ.ค. – 31 ม.ค. 2564 สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 9 – 14 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  เปิดค่ายเด็กติดเกม “ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์” (Cyber Avengers Camp) เปิดรับสมัคร 3 ธ.ค. - 31 ม.ค. 2564
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดค่ายเด็กติดเกม “ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์” (Cyber Avengers Camp) เปิดรับสมัคร 3 ธ.ค. – 31 ม.ค. 2564

จากสถานการณ์ในสังคมปัจจุบัน พบว่า อัตราเด็กติดเกมหรือติดสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของเยาวชนมีมากถึงร้อยละ 15 ของกลุ่มตัวอย่าง (จากรายงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นกำลังสำคัญในการผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสื่อ ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน  เป็นแหล่งทุนเพื่อการสร้างสังคม “รู้เท่าทันสื่อ” ให้แก่เด็ก เยาวชนและครอบครัว สนับสนุนให้มีการจัด “ค่ายเด็กติดเกม” ขึ้นมาโดยมีสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีมงานจากสาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมคิวบิกครีเอทีฟ ร่วมผลึกกำลังในการดำเนินการในการจัดค่ายดังกล่าว 

เพื่อทำการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ อาการเด็กติดเกม หรือลดปัญหาที่เกิดจากการเล่นเกมในกลุ่มเด็กที่กำลังติดเกม เพื่อพัฒนาเด็กติดเกมให้หลุดพ้นจากภาวะติดเกม พัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่เข้าค่าย ให้สามารถผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งต่อให้เพื่อนและสังคม เพื่อเป็นกรณีศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กติดเกมทั่วประเทศ สร้างความตระหนักรู้ของเยาวชนที่เข้าค่าย ให้รู้เท่าทันสื่อ การเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์ ไม่ตกเป็นเครื่องมือของสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ ให้ความรู้ ให้แนวคิด ให้หลักการและความพร้อม ทั้งในเรื่องเนื้อหา และวิธีการ ตลอดจนปรัชญาการเป็น Digital Citizenship การแยกแยะสื่อ คุณธรรม จริยธรรมในโลกไซเบอร์ การดูแลปกป้องตนเอง เพื่อพร้อมที่จะถ่ายทอดต่อไป

การรับสมัครและคัดเลือก 

วันนี้ – 31 มกราคม 2564

เปิดรับสำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 10-15 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 100 คน และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 100 คน 

12 กุมภาพันธ์ 2564 

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก (รอบใบสมัคร) เพื่อนัดสัมภาษณ์และประเมินภาวะติดเกมกับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น หรือนักจิตวิทยา

8 มีนาคม 2564

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 200 คนสุดท้าย (รอบสัมภาษณ์)

เนื้อหากิจกรรม

กิจกรรมภายในค่ายจะประกอบด้วยกิจกรรม 4 ส่วนที่จะพัฒนาชาวค่ายอย่างรอบด้าน โดยแต่ละส่วนจะส่งเสริมและสอดรับซึ่งกันและกันให้ชาวค่ายที่มีพฤติกรรมติดเกมสามารถพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน

  • Digital Citizenshipกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้ชาวค่ายเรียนรู้การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพและรู้เท่าทัน สามารถใช้งานและใช้ชีวิตร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วได้อย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเองและสังคม
  • Daily Challengeกิจกรรมเกมการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ที่จะท้าทายทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม การคิดแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ของชาวค่าย โดยมุ่งเน้นใช้ความสนุกสนานเพื่อดึงดูดให้ชาวค่ายสนใจและสร้างประสบการณ์เชิงบวกกับการอยู่ร่วมในสังคมกับผู้อื่น
  • Media Workshopกิจกรรมเชิงปฏิบัติการชาวค่ายได้เรียนรู้การทำสื่อวิดีโออย่างครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนออกแบบเนื้อหาไปจนถึงถ่ายทำและตัดต่อ โดยให้ชาวค่ายได้คำนึงถึงผลกระทบของสื่อที่อาจมีต่อสังคม และสามารถสร้างสรรค์สื่อที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้
  • Inner-self Improvementกิจกรรมที่ให้ชาวค่ายได้ทบทวนอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ละวันต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งรอบข้าง และสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ภายในค่ายแต่เกิดขึ้นในแต่ละวันโดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็ก

สถานที่จัดค่าย 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : https://www.ku.ac.th/cyberavengers/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่