กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนร่วมส่งผลงาน “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใน 23 ธ.ค. 62 กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเด็กที่สนใจร่วมสงผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่เสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

กิจกรรมคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” (ผู้นำทางวัฒนธรรม) เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม
ในการดำเนินชีวิต มีมารยาทไทย มีน้ำใจไมตรี การแต่งกาย การใช้ภาษาเหมาะสมถูกกาลเทศะ ตลอดจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นๆ ได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและปรับกระบวนความคิดให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) รวมไปถึงแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกเด็ก
เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อนำเด็กที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนร่วมส่งผลงาน "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใน 23 ธ.ค. 62 6
กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนร่วมส่งผลงาน "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใน 23 ธ.ค. 62 7
กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนร่วมส่งผลงาน "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใน 23 ธ.ค. 62 8
กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนร่วมส่งผลงาน "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใน 23 ธ.ค. 62 9
กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนร่วมส่งผลงาน "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใน 23 ธ.ค. 62 10

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่