กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พุทธศักราช ๒๕๖๔ สมัครภายใน ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔
กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พุทธศักราช ๒๕๖๔ สมัครภายใน ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พุทธศักราช ๒๕๖๔ สมัครภายใน ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กําหนดจัดประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้าน การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๔ “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฎศิลปิน และเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างความสนใจและเกิดกระแสอนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย เปิดพื้นที่ในการสืบสานวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ตลอดจนสร้างมิติใหม่ ทางวัฒนธรรมให้เกิดความร่วมสมัย ยกระดับขีดความสามารถของดนตรี พัฒนาเทคนิคทางการแสดง ตลอดจน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมไทย ดังนี้

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ  พุทธศักราช ๒๕๖๔ สมัครภายใน ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔
กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พุทธศักราช ๒๕๖๔ สมัครภายใน ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

๑. ประเภทการประกวด แบ่งเป็น ๔ ภาค ดังนี้

๑.๑ การแสดงรวมศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ

๑.๒ การแสดงรวมศิลป์พื้นบ้านภาคกลาง

๑.๓ การแสดงรวมศิลป์พื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑.๔ การแสดงรวมศิลป์พื้นบ้านภาคใต้

๒. รางวัลที่ได้รับ

๒.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๒.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม และเงินรางวัล 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๒.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับถ้วยเกียรติยศจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัล 50,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๓. รับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดเกณฑ์การประกวด และใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.culture.go.th หรือติดต่อขอรับรายละเอียด เกณฑ์การประกวดและใบสมัครได้ที่กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๒๑๒,๑๒๒๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๘ ๕๔๓๘ ตามวัน เวลาราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

โดยสามารถดาวโหลดรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=5406&filename=indexหรือติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๒๑๒, ๑๒๒๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๘ ๕๘๓๘ ตามวัน เวลาราชการ

-ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพุทธศักราช ๒๕๖๔

-เกณฑ์ในการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๔ “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม”

-ใบสมัคร การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๔ “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่