กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัครภายใน 10 มกราคม 2564
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัครภายใน 10 มกราคม 2564

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัครภายใน 10 มกราคม 2564

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดคัดเลือกสถานศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยสามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย 1 ชนิด เสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑ เป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ขยายโอกาส และมัธยมศึกษาทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนทั่วประเทศ

๑.๒ ไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดนตรีไทย 900 เปอร์เซ็นต์ จากกรมส่งเสริม วัฒนธรรม

๒. พื้นที่การคัดเลือก

๒.๑ ส่วนภูมิภาค จํานวน ๗๖ จังหวัด

๒.๒ กรุงเทพมหานคร จํานวน ๕๐ เขต

๓. รางวัลที่ได้รับ

โล่รางวัลเกียรติยศ

๔. การสมัครและระยะเวลาการรับสมัคร

๔.๑ รับแบบเสนอผลงานที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หรือ download แบบเสนอผลงานทาง เว็บไซต์ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.culture.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรเอกชน กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๔.๒ ส่งแบบเสนอผลงานภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขอให้ส่งไฟล์กลับมา ในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมคลิปวีดีโอ ได้ที่ education2061@gmail.com และส่งแบบเสนอผลงาน ในรูปแบบเอกสาร มายังกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรเอกชน กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

๕. การประกาศผลการคัดเลือกและมอบรางวัล

๕.๑ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.culture.go.th ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัครภายใน 10 มกราคม 2564
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัครภายใน 10 มกราคม 2564
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัครภายใน 10 มกราคม 2564
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัครภายใน 10 มกราคม 2564
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัครภายใน 10 มกราคม 2564
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัครภายใน 10 มกราคม 2564

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

-ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ /เกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัด

-แบบเสนอผลงาน เพื่อเข้าร่วมรับการคัดเลือกกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่