หน้าแรก แท็ก สัมมนาออนไลน์

แท็ก: สัมมนาออนไลน์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนานานาชาติ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “Online World Propels Humanity Beyond Pandemic” วันที่...

0
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนานานาชาติ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "Online World Propels Humanity Beyond Pandemic" วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2022 รับเกียรติบัตรฟรี จัดขึ้นโดยโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปิดรับสมัคร 11/01/2022

ขอเชิญลงทะเบียน สัมนาวิชาการหัวข้อ “สังคมศึกษากับความคาดหวังของสังคม” ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

0
ขอเชิญลงทะเบียน สัมนาวิชาการหัวข้อ "สังคมศึกษากับความคาดหวังของสังคม" ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญร่วม สัมมนาออนไลน​์ หัวข้อ “Online Learning Platform for the New Normal Classroom”...

0
ขอเชิญร่วม สัมมนาออนไลน​์ หัวข้อ "Online Learning Platform for the New Normal Classroom" วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา: 9.00 - 12.00 น.

ขอเชิญน้องๆเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย สัมมนาออนไลน์ การสร้างportfolio วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 –...

0
ขอเชิญน้องๆเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย สัมมนาออนไลน์ การสร้างportfolio วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.

สัมมนาออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร “Eco-Design เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้สิ่งแวดล้อมในระดับปฐมวัย” วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.50-12.30...

0
สัมมนาออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร “Eco-Design เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้สิ่งแวดล้อมในระดับปฐมวัย” วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.50-12.30 น. โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตร สัมมนาวิชาการออนไลน์ การพัฒาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำ อายุน้อยร้อยล้าน วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00...

0
สัมมนาวิชาการออนไลน์ "การพัฒาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำ อายุน้อยร้อยล้าน วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

สัมมนาด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานยุคดิจิทัล” โดยวิทยากร ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา...

0
สัมมนาด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานยุคดิจิทัล" โดยวิทยากร ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

ขอเชิญลงทะเบียน รับเกียรติบัตรฟรี สัมมนาออนไลน์ การเสริมสร้างศิลปะการออกแบบเชิงวิจัยทางสังคมศึกษา วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เวลา...

0
ขอเชิญลงทะเบียน รับเกียรติบัตรฟรี สัมมนาออนไลน์ การเสริมสร้างศิลปะการออกแบบเชิงวิจัยทางสังคมศึกษา วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เวลา 08.30 – 19.00 น. โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แบบประเมินรับเกียรติบัตร สัมมนาวิชาการ เรื่อง พุทธวิธีการบริหารในยุคดิจิทัล วันที่ 2 ตุลาคม 2564 รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

0
สัมมนาวิชาการ เรื่อง พุทธวิธีการบริหารในยุคดิจิทัล นวันที่ 2 ตุลาคม 2564 รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าชมงานนิทรรศการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตร “สื่อการสอนใหม่ และเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ Asia Didac Forum” วันที่ 20-22 ตุลาคม 2564

0
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าชมงานนิทรรศการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตร "สื่อการสอนใหม่ และเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ Asia Didac Forum" วันที่ 20-22 ตุลาคม 2564

ลงทะเบียนรับชม Live สด “กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 19 มกราคม...

0
ลงทะเบียนรับชม Live สด “กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 19 มกราคม 2565 พร้อมรับเกียรติบัตร จาก สมศ.