ดาวน์โหลดเอกสาร องค์ความรู้เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ จัดทำโดย กรมบัญชีกลาง
ดาวน์โหลดเอกสาร องค์ความรู้เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ จัดทำโดย กรมบัญชีกลาง

ดาวน์โหลดเอกสาร องค์ความรู้เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ จัดทำโดย กรมบัญชีกลาง

การจัดการความรู้ (Knowledge Management หรือ KM) ในองค์ความรู้ เรื่อง ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เป็นการนำความรู้จากการปฏิบัติงาน ประสบการณ์จริงอันทรงคุณค่ ตลอดจนรวบรวมกฎหมายระเบียบ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวซ้อง มาเรียบเรียง ถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้บุคลากรของกรมบัญชีกลางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ศึกษา พัฒนาความรู้ และใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง ให้เกิดเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ

เบื้องหลังการดำเนินงาน “การจัดการความรู้” (Knowledge Management หรือ KM)สืบเนื่องมาจากกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลางเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้บุคลากรของกรมบัญชีกลางสามารถเข้าถึงความรู้พร้อมแบ่งปันความรู้ภายในหน่วยงาน โดยมอบหมายให้สำนักงานคลังเขต ๑ – ๙ ดำเนินการบูรณาการ/ทบทวน/จัดทำองค์ความรู้ด้านการเงินการคลัง และจัดส่งองค์ความรู้ดังกล่าวให้หน่วยงานในส่วนกลางที่เป็นผู้รับผิดชอบให้บูรณาการ/ตรวจสอบองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์
ของทางราชการ เพื่อเผยแพร่และนำมาใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง ซึ่งการดำเนินงานการจัดการความรู้ดังกล่าว เป็นการดำเนินการในลักษณะการสื่อสาร ๒ ทาง คือ องค์ความรู้ได้รับการกลั่นกรองทั้งผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด) และ ผู้ควบคุม กฎ ระเบียบ(หน่วยงานในส่วนกลาง) ทำให้องค์ความรู้นี้มีความถูกต้องและสามารถปฏิบัติงานได้จริง

กรมบัญชีกลางหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้อันมีคุณค่าจากหนังสือเล่มนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บุคลากรของกรมบัญชีกลางได้ศึกษา พัฒนาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านการเงินการคลังให้กับส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และขอขอบคุณคณะทำงานจากสำนักมาตรฐานคำตอบแทนและสวัสดิการ สำนักงานคลังเขต ๓ สำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๓ที่สละเวลาช่วยกันจัดทำให้หนังสือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์

ดาวน์โหลดเอกสาร องค์ความรู้เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ จัดทำโดย กรมบัญชีกลาง 6

ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เป็นค่าตอบแทนอย่างหนึ่งซึ่งทางราชการให้กับข้าราชการนอกเหนือจากเงินเดือนและเงินตอบแทนอื่นที่ได้รับจากทางราชการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก่ข้าราชการผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยเนื่องจากทางราชการเป็นเหตุ คือ ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการประจำสำนักงานแห่งใหม่ในต่างท้องที่ที่ข้าราชการผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการอยู่ จึงได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยหากทางราชการไม่ได้จัดบ้านพักให้ ไม่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรส หรือได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคำร้องของตนเอง ซึ่งหากข้าราชการจะต้องไปเช่าบ้านเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้เท่าที่จ่ายจริงตามสมควรแก่สภาพแห่งบ้าน รวมทั้งให้ข้าราชการที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านที่เช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่ในบ้านนั้นจริง สามารถนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านแทนการเช่าบ้านได้ ทั้งนี้ แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ เว้นแต่ข้าราชการผู้นั้นเข้าข้อยกเว้นที่ทำให้ไม่เกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าบ้านจึงไมใช่สวัสดิการที่จัดให้กับข้าราชการเพราะสวัสดิการจะมีลักษณะที่ทุกคนจะต้องได้เหมือนกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กระทรวงการคลังจำเป็นต้องออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เพื่อกำหนดสิทธิและวิธีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามสิทธิของข้าราชการ และมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป

ดาวน์โหลดเอกสาร องค์ความรู้เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ จัดทำโดย กรมบัญชีกลาง 7
ดาวน์โหลดเอกสาร องค์ความรู้เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ จัดทำโดย กรมบัญชีกลาง 8
ดาวน์โหลดเอกสาร องค์ความรู้เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ จัดทำโดย กรมบัญชีกลาง 9
ดาวน์โหลดเอกสาร องค์ความรู้เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ จัดทำโดย กรมบัญชีกลาง 10

ขอบคุณที่มา : กรมบัญชีกลาง และ Facebook วินัยให้ออกอุทธรณ์ร้องทุกข์และคดีปกครองอื่นๆ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่