ดาวน์โหลด ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน(ตามมาตรฐานสากล PISA) จำนวน 5 เล่ม โดย สสวท. และ สพฐ.
ดาวน์โหลด ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน(ตามมาตรฐานสากล PISA) จำนวน 5 เล่ม โดย สสวท. และ สพฐ.

ดาวน์โหลด ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน(ตามมาตรฐานสากล PISA) จำนวน 5 เล่ม โดย สสวท. และ สพฐ.

ชื่อ : ชุดฝึกเพื่อพัฒนา ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน(ตามมาตรฐานสากล PISA) ผู้จัดทำ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชุดฝึกเพื่อพัฒนา ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน เป็นเอกสารทางวิชาการที่ พัฒนาตามกรอบการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตันได้นำไปใช้ในการพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่านของผู้เรียน ตามบริบทของสถานศึกษา ใน 2 มิติของการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนคือ มิติต้านการพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมิติด้านการพัฒนาด้วยการฝึกปฏิบัติทำแบบทดสอบ ที่จัดทำในลักษณะของแบบฝึกที่ เป็นแบบประเมินตามกรอบการประเมินสมรรถะนักเรียนมาตรฐานสากล ( PISA)ประกอบด้วย เอกสาร 5 เล่ม ได้แก่

เล่มที่ 1 : คู่มือการใช้ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน
เล่มที่ 2: กรอบแนวคิดและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน
เล่มที่ 3 : กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน
เล่มที่ 4 : แบบฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน
เล่มที่ 5 : แนวการตอบคำถามตามแบบฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

เอกสารทั้ง 5 เล่มนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โดย สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว) สำนักวิซาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ) ศูนย์ซับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ศูนย์ PISA สพฐ. และ เครือข่ายสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความฉลาตรู้ด้านณิตศาสตร์ของนักเรียนระตับชั้นมัธยมศึกษาตอนตัน ตามกรอบการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment- PISA) โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD)การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความลาดรู้ด้านด้านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตันตามรูปแบบในเอกสารทั้ง 5 เล่ม สามารถนำไปใช้ได้ในการจัดการเรียนการสอนใน 4 แนวทาง ดังนี้

1) จัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติมขึ้นใหม่ เป็นการเฉพาะ จำนวน 0.5 หน่วยกิต
2) บูรณาการจัดเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน
3) บูรณาการจัดเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม
4) จัดในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อื่น ๆ ตามบริบทและความพร้อมของโรงเรียน

เล่มที่ 1 : คู่มือการใช้ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

ดาวน์โหลด ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน(ตามมาตรฐานสากล PISA) จำนวน 5 เล่ม โดย สสวท. และ สพฐ.
ดาวน์โหลด ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน(ตามมาตรฐานสากล PISA) จำนวน 5 เล่ม โดย สสวท. และ สพฐ. 6

เล่มที่ 2 : กรอบแนวคิดและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

ดาวน์โหลด ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน(ตามมาตรฐานสากล PISA) จำนวน 5 เล่ม โดย สสวท. และ สพฐ.
ดาวน์โหลด ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน(ตามมาตรฐานสากล PISA) จำนวน 5 เล่ม โดย สสวท. และ สพฐ. 7

เล่มที่ 3 : กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

ดาวน์โหลด ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน(ตามมาตรฐานสากล PISA) จำนวน 5 เล่ม โดย สสวท. และ สพฐ.
ดาวน์โหลด ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน(ตามมาตรฐานสากล PISA) จำนวน 5 เล่ม โดย สสวท. และ สพฐ. 8

เล่มที่ 4 : แบบฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

ดาวน์โหลด ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน(ตามมาตรฐานสากล PISA) จำนวน 5 เล่ม โดย สสวท. และ สพฐ.
ดาวน์โหลด ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน(ตามมาตรฐานสากล PISA) จำนวน 5 เล่ม โดย สสวท. และ สพฐ. 9

เล่มที่ 5 : แนวการตอบคำถามตามแบบฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

ดาวน์โหลด ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน(ตามมาตรฐานสากล PISA) จำนวน 5 เล่ม โดย สสวท. และ สพฐ.
ดาวน์โหลด ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน(ตามมาตรฐานสากล PISA) จำนวน 5 เล่ม โดย สสวท. และ สพฐ. 10

ขอบคุณที่มา : สสวท. และ สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่