แจกไฟล์ ตัวอย่างเล่มรายงาน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยนายกิตติพิชญ์ มั่งสุข โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
แจกไฟล์ ตัวอย่างเล่มรายงาน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยนายกิตติพิชญ์ มั่งสุข โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

แจกไฟล์ ตัวอย่างเล่มรายงาน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยนายกิตติพิชญ์ มั่งสุข โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม เพื่อคัดเลือกรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 14 ประเภท รวมจำนวนไม่เกิน 28 คน 

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทั่วไป สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอนดีเด่นให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพ

แจกไฟล์ ตัวอย่างเล่มรายงาน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยนายกิตติพิชญ์ มั่งสุข โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 4

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ ตัวอย่างเล่มรายงาน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยนายกิตติพิชญ์ มั่งสุข โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
แจกไฟล์ ตัวอย่างเล่มรายงาน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยนายกิตติพิชญ์ มั่งสุข โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 5

เนื่องจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดทำรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทั่วไป สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอนดีเด่นให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพ ในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพข้าพเจ้าในนามผู้นำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ จึงได้ออกแบบการพัฒนาการเรียนการสอน “Active Learning” สู้การประกอบอาชีพในพื้นที่นวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงสุด โดยเป็นการสร้างองค์ความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงมิใช่เพียงแค่การฟังหรือรับความรู้จากผู้สอนเพียงมิติเดียว ซึ่งเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างของนักเรียนแต่ละบุคคลให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจในระดับเดียวหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดจากการลงมือปฏิบัติพร้อมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ต่อยอดสร้างนวัตกรรมสู่อาชีพอย่างมั่นคง หากมีขอบกพร่องประการใดต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

แจกไฟล์ ตัวอย่างเล่มรายงาน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยนายกิตติพิชญ์ มั่งสุข โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 6

ขอบคุณที่มา :: Facebook Kittipich Mungsook โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (wangchan.ac.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่