หน้าแรก แจกสื่อการสอน จังหวัดชัยนาท สั่งปิดสถานที่เสี่ยง COVID-19 ตั้งแต่ 24 มี.ค. – 14 เม.ย.63

จังหวัดชัยนาท สั่งปิดสถานที่เสี่ยง COVID-19 ตั้งแต่ 24 มี.ค. – 14 เม.ย.63

850
0
จังหวัดชัยนาท สั่งปิดสถานที่เสี่ยง COVID-19 ตั้งแต่ 24 มี.ค. - 14 เม.ย.63
จังหวัดชัยนาท สั่งปิดสถานที่เสี่ยง COVID-19 ตั้งแต่ 24 มี.ค. - 14 เม.ย.63

จังหวัดชัยนาท สั่งปิดสถานที่เสี่ยง COVID-19 ตั้งแต่ 24 มี.ค. – 14 เม.ย.63

วันนี้ (23 มี.ค. 63) จังหวัดชัยนาท โดย นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ลงนามในคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๑๒๔๐ /๒๕๖๓ เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเห็นชอบ มีรายละเอียดดังนี้

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ โดยมีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้มีความจําเป็น ต้องกําหนดมาตรการเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเร่งด่วน อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงมีคําสั่ง ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคําสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๑๐๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ข้อ ๒ ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ดังนี้
(๑) สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา
(๒) ห้างสรรพสินค้า และห้างร้านที่มีร้านค้าย่อยในอาคารหรือบริเวณเดียวกัน เว้นแต่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต สํานักงาน ธนาคาร และร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารเพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น หรือจัดให้มีที่นั่งเพื่อรับประทาน อาหาร เครื่องดื่มแยกเป็นสัดส่วนมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
(๓) ห้ามจัดการแสดงสินค้า ประชุม สัมมนา หรือจัดนิทรรศการใด ๆ ทุกประเภท
(๔) ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ให้เปิดเฉพาะจําหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อนํากลับไป บริโภคที่อื่นหรือจัดให้มีการนั่งเพื่อรับประทานอาหาร เครื่องดื่มแยกเป็นสัดส่วนซึ่งมีระยะห่างกันไม่น้อย กว่า ๓ เมตร สําหรับร้านอาหารในโรงแรมให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมเท่านั้น โดยต้องปฏิบัติตาม มาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
(๕) พื้นที่สําหรับนั่งหรือยืนรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ในร้านสะดวกซื้อ
(๖) สถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ รวมถึงสถานที่อื่นซึ่งมี การขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นทางการค้าหรือเป็นปกติธุระ เพื่อดื่มกิน ในสถานที่และบริเวณนั้น
(๗) ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ และร้านนวดเพื่อเสริมความงาม
(๘) สถานกิจการอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร

(๙) สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(๑๐) สถานที่ออกกําลังกาย (Fitness)
(๑๑) ร้านคาราโอเกะ ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต หรือสถานที่อื่นใดที่มีการให้บริการ ในลักษณะคล้ายกัน
(๑๒) สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร และโรงลิเก)
(๑๓) ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา
(๑๔) สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๕) สนามกีฬาประเภทที่มีการสัมผัสร่างกายหรือใช้อุปกรณ์กีฬาร่วมกัน
(๑๖) โต๊ะบิลเลียด สนุกเกอร์ ทุกประเภท
(๑๗) สนามมวย โรงเรียนสอนมวย ค่ายมวย โรงเรียนสอน/ฝึกซ้อมศิลปะป้องกันตัว
(๑๘) สนามชนไก่ สนามซ้อมประลองไก่ (ปิดจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง)

ข้อ ๓ ในกรณีที่มีความจําเป็นที่ส่วนราชการต้องจัดให้มีการประชุม ให้ขออนุญาตต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณขนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งฉบับนี้ จะมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท สั่งปิดสถานที่เสี่ยง COVID-19 ตั้งแต่ 24 มี.ค. - 14 เม.ย.63 3
จังหวัดชัยนาท สั่งปิดสถานที่เสี่ยง COVID-19 ตั้งแต่ 24 มี.ค. - 14 เม.ย.63 4

ขอบคุณที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท

บทความก่อนหน้านี้วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา รับสมัคร 30 มี.ค. – 1 เม.ย.63
บทความถัดไปสทศ.เผยแพร่ ข้อสอบและเฉลย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562 สอบปี 2563 ดาวน์โหลดที่นี่
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่