หน้าแรก แจกสื่อการสอน ขอแนะนำ 6 คอร์ส เพิ่มทักษะการคิดขั้นสูงและการเรียนรู้ สำหรับเด็ก ๆ จาก Starfish Labz

ขอแนะนำ 6 คอร์ส เพิ่มทักษะการคิดขั้นสูงและการเรียนรู้ สำหรับเด็ก ๆ จาก Starfish Labz

210
0
ขอแนะนำ 6 คอร์ส เพิ่มทักษะการคิดขั้นสูงและการเรียนรู้ สำหรับเด็ก ๆ จาก Starfish Labz
ขอแนะนำ 6 คอร์ส เพิ่มทักษะการคิดขั้นสูงและการเรียนรู้ สำหรับเด็ก ๆ จาก Starfish Labz

ขอแนะนำ 6 คอร์ส เพิ่มทักษะการคิดขั้นสูงและการเรียนรู้ สำหรับเด็ก ๆ จาก Starfish Labz

บทความนี้ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำรวม 6 คอร์สปัง ๆ เกี่ยวกับการฝึกทักษะการคิดขั้นสูงและการเรียนรู้สำหรับเด็ก ๆ มาให้ สามารถเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะการคิดขั้นสูง ความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการโค้ดดิ้ง คุณครูก็สามารถมาเรียนรู้กันได้ด้วยนะ เรียนจบรับใบประกาศแบบคูล ๆ จากStarfish Labz กันไปใส่แฟ้มจ้า ทั้ง 6 คอร์สจะน่าเรียนแค่ไหนมาดูกัน

ขอแนะนำ 6 คอร์ส เพิ่มทักษะการคิดขั้นสูงและการเรียนรู้ สำหรับเด็ก ๆ จาก Starfish Labz
ขอแนะนำ 6 คอร์ส เพิ่มทักษะการคิดขั้นสูงและการเรียนรู้ สำหรับเด็ก ๆ จาก Starfish Labz

1. Creative Thinking & Classroom Design รู้ 5 How to การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
เข้าเรียน https://bit.ly/3t7sMSG

Creative Thinking (ความคิดสร้างสรรค์) เป็นคุณลักษณะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน และเป็นเรื่องที่ครูผู้สอนจะต้องให้ความสนใจละต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคน

2.Critical Thinking & Classroom Design รู้เครื่องมือที่ฝึกให้เด็กคิดเชิงวิเคราะห์
เข้าเรียน https://bit.ly/3jy3ppZ

Critical Thinking (ด้วยความคิดเชิงวิพากษ์) เป็นกรอบการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 (Framework for 21st Century Learning) ซึ่งการมีวิจารณญาณทำให้นักเรียนไม่เป็นคนหูเบา เชื่อสิ่งใดง่ายๆ เมื่อได้รับข้อมูลบางอย่าง นักเรียนสามารถพิจารณาว่าเรื่องใดจริงไม่จริง น่าเชื่อถือหรือไม่ โดยลงมือค้นคว้า ทดลองหาข้อพิสูจน์ก่อน ครูจึงต้องฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และประยุกต์การคิดอย่างมีวิจารณญาณนี้เข้าไปในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งฝึกได้ด้วยเครื่องมือ Define, Judge และ Analyze Synthesize

3. วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง รู้จักเครื่องมือเพื่อสอนโค้ดดิ้ง
เข้าเรียน https://bit.ly/3BwfDpa

วิทยาการคำนวนเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) อยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ซึ่งสามารถใช้เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่วนการโค้ดดิ้งเป็นการพัฒนาทักษะในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีมาพัฒนาชีวิต อาชีพ การงานและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. Coding ทักษะแห่งโลกอนาคต มาเริ่มต้นการ Coding กัน
เข้าเรียน https://bit.ly/38sbohF

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตามเทรนด์ที่เกิดขึ้น เราทุกคนจะต้องมีการปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่บนโลกยุคดิจิทัลได้ ด้านการศึกษาก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน เพื่อรองรับตลาดแรงงานที่ต้องการอาชีพด้านไอทีเพิ่มมากขึ้น และรองรับอาชีพที่เกิดขึ้นมาใหม่ในอนาคต

5. CS Unplugged ฝึก CS unplugged ในระดับชั้นประถม และมัธยม
เข้าเรียน https://bit.ly/2V2lwe0

CS Unplugged เป็นแนวคิดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เป็นการใช้กิจกรรม การเล่นสนุก บัตรคำ ปริศนา เกม กระดาน ดินสอสี อุปกรณ์ และสิ่งรอบตัวมาประกอบกันเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้เข้าใจในหลักการพื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ

6. การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กประถมศึกษา รู้การเขียน Code ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ

เช้าเรียน https://bit.ly/3gPsrPE

ปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์มากขึ้น ซึ่งการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นก็มีความสำคัญอย่างมากในการให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ใช้โปรแกรมเพื่ออำนวยความสะดวกกับตนเอง

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz คลิกที่นี่
สำหรับใครสนใจสามารถเข้าไปศึกษาความรู้ สนใจบทความอื่นๆ ของ Starfish Labz ก็ติดตามได้ที่นี่เลย

ขอบคุณที่มา : https://www.starfishlabz.com | Facebook Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

บทความก่อนหน้านี้ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร การตะลุยด่านมหาสนุก ในหัวข้อ “How to Inspire Students” โดย: รศ.ดร.อภิชา แดงจำรูญ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บทความถัดไปลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 8 ประเด็นเสวนา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนในยุคโควิด – 19 วันที่ 14 กันยายน 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่