หน้าแรก แจกสื่อการสอน การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ปพ. 3 ออนไลน์

การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ปพ. 3 ออนไลน์

199
0
การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ปพ. 3 ออนไลน์
การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ปพ. 3 ออนไลน์

การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ปพ. 3 ออนไลน์

การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ปพ. 3 ออนไลน์
การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ปพ. 3 ออนไลน์ 2

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ที่เฟสบุ้ค วิษณุ ผอ.สทศ. ได้โพสต์ การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ปพ. 3 ออนไลน์ รายละเอียดดังนี้

1.พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกำหนดให้สำนักทดสอบทางการศึกษา มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารสำคัญทางการศึกษา ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)

คำสั่งฯ ดังกล่าวกำหนดให้สถานศึกษาจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ภายใน 30 วัน โดยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้จัดทำ 3 ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา 1 ชุด ส่งเก็บรักษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของสถานศึกษา 1 ชุด และส่งเก็บรักษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ชุด (สทศ.)

2.จากการตรวจสอบข้อมูลการรายงานผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า สถานศึกษาหลายแห่งยังมีการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

ดังนั้น ในปีการศึกษา 2563 สทศ. จึงได้มีการพัฒนาระบบ ปพ. 3 ออนไลน์ ขึ้น (https://gpa.obec.go.th/login) เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำข้อมูลให้มีความถูกต้อง และเป็นไปตามรูปแบบการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ และแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยดำเนินการกับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9,361 แห่ง และข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันและจัดเก็บในระบบแล้ว จำนวน 676,741 คน

3.ในการรายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 นี้ ได้ขยายเปิดระบบให้หน่วยงานต่างสังกัดรายงานข้อมูลเข้ามาในระบบ ปพ.3 เพื่อจัดเก็บรวมเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน โดยการประชุมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 จากสถานศึกษาให้มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบ และแนวปฏิบัติการวัดและประเมิน

ขณะนี้ มีจำนวนสถานศึกษาที่รายงานข้อมูลเข้ามาในระบบแล้ว จำนวน 9,362 แห่ง มีข้อมูลนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ต้องทำการตรวจสอบ ยืนยันผล และจัดเก็บข้อมูลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนประมาณ 861,726 คน และข้อมูลนักเรียนสังกัดอื่น ๆ จำนวนประมาณ 172,746 คน รวมทุกสังกัดประมาณ 1,034,472 คน

ขอบคุณที่มา : วิษณุ ผอ.สทศ.

บทความก่อนหน้านี้แจกฟรี‼️ รายงานผลการอบรม หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง จำนวน 12 ชั่วโมง ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิต ครู Kwang Kongmuenrak
บทความถัดไปดาวน์โหลด ตัวอย่างไฟล์ขออนุญาตนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่