หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ แนะนำเทคนิค 3R1E ช่วยในการทำงาน เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของ เล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

แนะนำเทคนิค 3R1E ช่วยในการทำงาน เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของ เล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

แนะนำเทคนิค 3R1E ช่วยในการทำงาน เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของ เล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

847
0
แนะนำเทคนิค 3R1E ช่วยในการทำงาน เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของ เล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
แนะนำเทคนิค 3R1E ช่วยในการทำงาน เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของ เล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

แนะนำเทคนิค 3R1E ช่วยในการทำงาน เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของ เล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

เขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 ไปถึงไหนกันแล้วคะ ทุกคน อยู่บ้าน Work From Home ห่างไกลจาก โควิด19 ครูอาชีพดอทคอมขอเสนอเทคนิค 3R1E มาช่วยในการทำงาน เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของ เล่มรายงานการประเมินตนเอง ขอบคุณที่มา : เพจ งานประกันคุณภาพการศึกษา สพม 42

เมื่อเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR เสร็จแล้ว ลองใช้หลักการ 3 R 1 E มาตรวจสอบรายงาน SAR

แนะนำเทคนิค 3R1E ช่วยในการทำงาน เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของ เล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
แนะนำเทคนิค 3R1E ช่วยในการทำงาน เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของ เล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

1. Rereading เขียนเสร็จแล้ว ลองมาอ่านดูอีกครั้ง หรือ ให้เพื่อน / ผู้อำนวยการโรงเรียน / หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ช่วยกันอ่าน ช่วยกันตรวจสอบ วิธีการ Peer Reading และลองพิจารณาดูว่า ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนหรือไม่ ได้คำตอบ 3 ข้อ หรือยัง 1. มาตรฐานสถานศึกษาอยู่ในระดับใด 2. ผล / ประสิทธิผล ของแต่ละมาตรฐาน คือ อะไร มีข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนอะไรบ้าง 3. แผนงาน / แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ คืออะไร

2. Revising ลองทบทวนข้อมูลที่นำเสนอกับเกณฑ์ระดับคุณภาพของผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์หรือยัง ข้อนี้สำคัญ ยิ่งถ้าประเมินตนเองในระดับดีเลิศ ควรแสดงพัฒนาการของผลการดำเนินงาน ถ้า ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม นอกจากจะมีพัฒนาการแล้วยังคงต้องแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในกระบวนการทำงานด้านต่างๆ ทั้งคุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ ว่าโรงเรียนมีรูปแบบบริหารอย่างไร ที่ประสบผลสำเร็จ ครูมีรูปแบบการสอนอย่างไร ที่มีความโดดเด่น ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

3. Rechecking ลองตรวจสอบข้อมูล ตัวเลข ร้อยละต่างๆ คิดคำนวณถูกต้องหรือไม่ ข้อมูลตัวเลขที่เป็นร้อยละ และ ตัวเลขทศนิยม ต่างๆ ก็มีผลกับความเชื่อมั่นเหมือนกันนะคะ

4. Editing พบจุดบกพร่อง แก้ไข หรือ เติมเต็มข้อมูลให้ครบถ้วน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here