หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ สรุป มาตรฐานวิชาชีพครู ฉบับแก้ไข ราชกิจจานุเบกษา 2562

สรุป มาตรฐานวิชาชีพครู ฉบับแก้ไข ราชกิจจานุเบกษา 2562

สรุป มาตรฐานวิชาชีพครู ฉบับแก้ไข ราชกิจจานุเบกษา 2562

48730
0

สรุป มาตรฐานวิชาชีพครู ฉบับแก้ไข ราชกิจจานุเบกษา 2562

จากราชกิจจานุเบกษา 20 มีนาคม 2562 ได้มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) สรุปประเด็นข้อกำหนดเปลี่ยนแปลงเกี่ยวมาตรฐานวิชีพ ดังนี้

สรุป มาตรฐานวิชาชีพครู (ฉบับแก้ไข)ราชกิจจานุเบกษา 2562

มาตรฐานวิชาชีพ 

ประกอบด้วย 3 มาตราฐาน ดังนี้
1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
1. ด้านความรู้
2. ด้านประสบการณ์

2 ) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู
2. ด้านการจัดการเรียนรู้
3. ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน

3) มาตรฐานการปฏิบัติตน (ของเดิม 5 จรรยาบรรณ)

1. จรรยาบรรณต่อตนเอง
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
5. จรรยาบรรณต่อสังคม

1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

ก) มาตราฐานความรู้ (ของเดิมเป็น 11 มาตราฐานความรู้หรือวิชา)
1. การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน
3. เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
4. การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
5. การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

ข) มาตราฐานประสบการณ์วิชาชีพ
ต้องผ่านการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามหลักวิธีการ ดังนี้
1. การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน
2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ

2) มาตรฐานการปฏิงานงาน

ก) การปฏิบัติหน้าที่ครู
1. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู
2. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
4. สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม
5. พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ข) การจัดการเรียนรู้
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
2. บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกร
3. ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ
4. จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน
5. วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
6. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ

ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
1. ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน
3. ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม
4. ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3) มาตรฐานการปฎิบัติตน

1. จรรยาบรรณต่อตนเอง
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
5. จรรยาบรรณต่อสังคม

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดที่นี่ รวมกฎหมายการศึกษา รวมประกาศกระทรวงศึกษาธิการออกตามความในกฎหมายการศึกษา
บทความถัดไปเตรียมผลิตครูวิชาเอกลูกเสือระดับปริญญาตรี
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here