หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ วิธีการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

132
0
วิธีการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
วิธีการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้เปิดและบรรยายพิเศษ “ความสําคัญของการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ผู้มีความสามารถพิเศษ บนฐานพหุปัญญา” มี ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ผอ.สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ ครู รวม 1,000 คนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meetingและผู้ที่สนใจรับชม ผ่านช่องทาง OBEC Channel จำนวนกว่า 85,000 คน

เวลา 08.30 น. เปิดและบรรยายพิเศษ “ความสําคัญของการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ผู้มีความสามารถพิเศษ บนฐานพหุปัญญา” มี ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ผอ.สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ ครู รวม 1,000 คนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting และผู้ที่สนใจรับชม ผ่านช่องทาง OBEC Channel (Facebook & Youtube) จำนวนกว่า 85,000 คน

วิธีการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ภาพความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วิธีการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 9
 • ยึดหลักพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพสุจริต และเป็นพลเมืองที่ดี
 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
 • แผนการปฏิรูปประเทศฯ ด้านการศึกษา กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 ครูต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของแต่ละคน
 • จุดเน้นของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของแต่ละระดับของแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
  • ประถมศึกษา พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ
  • มัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งต่อยอดกระบวนการคิดเชิงระบบ
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งต่อยอดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง ผ่านการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาหรือโครงงานเป็นฐาน
วิธีการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 10

เป้าหมาย เพื่อใช้ในการคัดกรองวิเคราะห์ วินิจฉัยผู้เรียนรายบุคคล ทราบถึงแววความสามารถพิเศษและสามารถจัดการศึกษานักเรียนรายบุคคล

วิธีการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 11

ประเภทความสามารถพิเศษ ภาษา / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ /เครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์ / การได้ยิน / การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ / สังคมและอารมณ์ / ศิลปะ มิติสัมพันธ์

กระบวนการของระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษฯ

วิธีการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 12
 • สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
 • นักเรียนประเมิน / ครูประเมิน
 • กรอกข้อมูลเข้าระบบ
 • ระบบประมวลผล
 • ครูนำผลการประเมินไปใช้พัฒนานักเรียน

ผลที่ได้จากการสำรวจแววฯ

 • เติมเต็มการจัดการเรียนรู้ตามความถนัด เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้สื่อสารทางภาษา เน้นกระบวนการคิด ทักษะการแก้ปัญหาฯ การทำงานเป็นทีม ออกแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์
 • ต่อยอดทักษะอาชีพ เช่น ครูสอนวิทยาศาสตร์ / นักวาดการ์ตูน / ช่างออกแบบกราฟิก / นักวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ

การนำผลการสำรวจแววฯ ไปใช้

 • ครู : ใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
 • โรงเรียน : ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 • สพท. : ใช้ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับเขต
 • สพฐ. : เป็นภาพรวมของประเทศในการกำหนดนโยบายทางการศึกษา
วิธีการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 13
วิธีการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 14

สิ่งที่ฝาก

 • นักเรียนทุกคนมีความแตกต่างและหลากหลาย มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลจึงจะสามารถส่งเสริมและพัฒนานักเรียนได้เต็มตามศักยภาพ และสิ่งที่สำคัญคือ สามารถกำหนดเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ถึงแม้เรามีข้อมูลและเครื่องมือที่ดี แต่ถ้าไม่ได้นผลมาใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร จึงอยากให้ทุกท่านนำผลการประมวลมาใช้เพื่อวางแผนการพัฒนานักเรียนต่อไป

Youtute ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ
https://www.youtube.com/watch?v=CfS26R_E2bk

วิธีการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 15

เข้าระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ

คู่มือการใช้งานระบบ

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด เอกสารคู่มือแนวทางการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ โดย สพฐ.
บทความถัดไปขอเชิญเรียนออนไลน์ หลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ เรื่อง การปิดการขาย รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่