หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ ผู้ว่าสิงห์บุรี สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ผู้ว่าสิงห์บุรี สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

987
0
ผู้ว่าสิงห์บุรี สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
ผู้ว่าสิงห์บุรี สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ผู้ว่าสิงห์บุรี สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีลงนาม คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 1/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีแนวโน้มการติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระจายไปหลายจังหวัดของประเทศไทย สําหรับจังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนโรค (Patient under Investigation : Pui) จํานวน 4 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดได้ในสถานที่มีการชุมนุมชน และในแต่ละวันมีการเคลื่อนไหว ของประชากรเข้าออกจังหวัดสิงห์บุรีจํานวนมาก ประกอบกับจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ติดต่อกับเขตจังหวัดที่พบการติดเชื้อ ดังนั้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoVID-19) จึงมีความจําเป็นที่จะต้องกําหนดมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

1. มาตรการเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการนําเชื้อเข้าสู่จังหวัดสิงห์บุรี

ห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมถึงพนักงานส่วนท้องถิ่น เดินทางไป ต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจําเป็นสําคัญ และเตือนประชาชนให้งดเดินทางไปต่างประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตราย และพื้นที่มีการระบาดต่อเนื่อง
ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งนี้ตามข้อ 1 มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

2. มาตรการยับยั้งการระบาดในจังหวัดสิงห์บุรี

2.1 ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ที่มีคนแออัด ดังต่อไปนี้

2.1.1 ปิดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สําหรับสถานที่ ดังต่อไปนี้
(1) สนามมวย/ค่ายมวย
(2) สนามกีฬา/สนามกีฬาที่มีผู้เข้าร่วมจํานวนมาก เช่น การแข่งขันนกเขาชวา
(3) สระว่ายน้ํา สนามเด็กเล่นและสวนสนุก
(4) สนามชนไก่ กัดปลา

2.1.2 ปิดชั่วคราว เป็นระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
(1) สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับการออกกําลังกายทุกแห่งในจังหวัดสิงห์บุรี
(2) สถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ
(3) โรงภาพยนตร์/โรงมหรสพทุกแห่งในจังหวัดสิงห์บุรี
(4) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม)
(5) ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต สนุกเกอร์

ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งนี้ตามข้อ 2.1 มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2554 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 6 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

2.2 ให้จังหวัดและอําเภอพิจารณางดออกใบอนุญาตการจัดให้มีการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ขนโค ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

2.3 หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ ให้งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของ ประชาชน เช่น การแข่งขันกีฬา การประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 600 คนขึ้นไป กิจกรรม ประเพณีสงกรานต์ในพื้นที่สาธารณะและวัต รวมทั้งงานประเพณี เช่น การทําบุญสงกรานต์ที่วัด การสรงน้ําพระที่วัด การจัดงานบุญประเพณี การจัดงานประจําปี ทั้งนี้ เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอาจจัดภายในครอบครัวได้

2.4 ภาคเอกชน ประชาชน ให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชน จํานวนมาก เช่น การแข่งขันกีฬา การประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 600 คนขึ้นไป การจัด คอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ
ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งนี้ตามข้อ 2.4 มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

2.5 สถานที่ทํางาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ให้ลดความแออัด โดยเหลื่อมเวลาทํางาน เหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหาร จัดที่นั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ลดการรับบุคคลภายนอก และคัดกรอง บุคคลภายนอกที่จะเข้ามาสถานที่ทํางานตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

2.6 สถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจํานวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานีบริการน้ํามัน ตลาด ให้ภาคเอกชนดําเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดอย่างเคร่งครัด เช่น คัดกรองอุณหภูมิ วางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน มีการทําความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังลูกค้าใช้บริการ การทําความสะอาด พื้นผิวและห้องสุขา จํากัดจํานวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา กรณีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ต้องนั่งห่างกัน ไม่น้อยกว่าระยะ 1 เมตร และดําเนินการตามมาตรการอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดอย่างเคร่งครัด

2.7 ให้หน่วยราชการทุกหน่วยทําแผนการทํางานจากบ้านและรายงานผลการปฏิบัติต่อ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) โดยส่งเสริมให้ใช้ระบบ อินเตอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกลเพื่อให้บุคลากรทํางานที่บ้านทดแทนภาวะปกติ ประชุมทางไกลผู้ถือหุ้น ของตลาดหลักทรัพย์ และส่งเสริมระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการซื้อขายออนไลน์สําหรับประชาชนทั่วไป

2.8 งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันกวดวิชา หรือปรับวิธีการเรียน การสอนเป็นทางออนไลน์ ให้ปิดชั่วคราวเป็นเวลา 6 สัปดาห์
ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งนี้ตามข้อ 2.8มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

2.9 งดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม
(1) ศาสนาพุทธ ให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการเดินทางไปต่างประเทศหรือพื้นที่ระบาด ของโรค งดหรือเลื่อนกิจกรรมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การทําบุญในวันพระ หากจําเป็นให้ดําเนินการ ตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
(2) ศาสนาอิสลาม ให้ดําเนินการตามแถลงการณ์สํานักจุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทาง การปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(3) ศาสนาคริสต์ ในการจัดกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนา ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดําเนินการตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
(4) ศาสนาอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคํานึงถึง ความแออัดและจํานวนผู้เข้าร่วมพิธี ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกัน ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


2.10 งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนจํานวนมากได้แก่ ค่ายทหาร เรือนจํา โรงเรียน หรือหากจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ของโรค เช่น การตรวจ คัดกรองก่อนเคลื่อนย้าย รวมถึงจํากัดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว
2.11 ร้านค้า ร้านอาหารให้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อเช่นการทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ห้องสุขา การคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน การดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน เช่น ใช้หน้ากากผ้า การจัดเจลล้างมือ การจัดการขยะ
2.12 ระบบขนส่งสาธารณะ ให้สํานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีกํากับให้เป็นไปตามที่กระทรวง สาธารณสุขกําหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การคัดกรองอุณหภูมิผู้โดยสาร ให้พนักงานและผู้โดยสารใส่หน้ากากผ้า ลดความแออัดของผู้โดยสารให้สามารถนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 6 เมตร และเพิ่มความถี่ของการเดินรถ
2.13 งดการเยี่ยมผู้ต้องขัง เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563
2.14 ขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนใส่หน้ากากผ้าเมื่อเดินทางเข้าสถานที่ชุมนุมชน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายชํานาญวิทย์ เตรัตน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ว่าสิงห์บุรี สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 4
ผู้ว่าสิงห์บุรี สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 5
ผู้ว่าสิงห์บุรี สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 6
บทความก่อนหน้านี้สพฐ.แจ้งแนวทางการลงเวลาเรียน และการอนุมัติจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562
บทความถัดไปกรมบัญชีกลางเพิ่มรายการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่