แจกไฟล์โปรแกรม Excel วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน-หลังเรียน และร้อยละที่เพิ่ม/ลด แบบง่าย ๆ กรอกปุ๊บรู้ผลทันที พร้อมจัดสีเซลล์อัตโนมัติ เครดิตเพจ วิชาการ
แจกไฟล์โปรแกรม Excel วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน-หลังเรียน และร้อยละที่เพิ่ม/ลด แบบง่าย ๆ กรอกปุ๊บรู้ผลทันที พร้อมจัดสีเซลล์อัตโนมัติ เครดิตเพจ วิชาการ

แจกไฟล์โปรแกรม Excel วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน-หลังเรียน และร้อยละที่เพิ่ม/ลด แบบง่าย ๆ กรอกปุ๊บรู้ผลทันที พร้อมจัดสีเซลล์อัตโนมัติ เครดิตเพจ วิชาการ

มาแล้วครับ!! โปรแกรมอัตโนมัติ ใช้งานง่าย กรอกปุ๊บรู้ผลทันที แจกไฟล์ โปรแกรม Excel วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน – หลังเรียน และร้อยละที่เพิ่ม/ลด แบบง่าย ๆ พร้อมจัดสีเซลล์อัตโนมัติตามคะแนนที่ได้ โปรแกรมคำนวณ Pre-test Post-test เป็นแนวทางให้คุณครูนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน หรือใช้วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การติว O-NET เป็นต้น

– สามารถยกเลิกการป้องกันแผ่นงานได้เลย ไม่มีรหัสผ่าน
– กำหนดคะแนนเต็มก่อนเรียน-หลังเรียน
– กรอกชื่อนักเรียน และคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียน ได้เลย

แจกไฟล์โปรแกรม Excel วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน-หลังเรียน และร้อยละที่เพิ่ม/ลด แบบง่าย ๆ กรอกปุ๊บรู้ผลทันที พร้อมจัดสีเซลล์อัตโนมัติ เครดิตเพจ วิชาการ

การวัดและประเมินก่อนเรียน – หลังเรียนคืออะไร

การวัดและประเมินก่อนเรียน – หลังเรียน คือ การวัดและประเมินผลเพื่อวัดความก่าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน โดยอาจใช้ผลการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยทั้ง 3 คำนี้มีความเกี่ยวเนื่องกัน แต่ต่างกันที่ระยะเวลาและจุดประสงค์ของการวัดและประเมิน 3 คำนี้มีความหมายทั้งในมิติที่กว้างและแคบ  ดังนี้

การวัดและประเมินก่อนเรียน

การวัดและประเมินก่อนเรียนมีจุดประสงค์เพื่อมทราบสภาพของผู้เรียน ณ เวลาก่อนที่จะเรียน เช่น ความรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ก่อนเรียนอาจจะหมายถึง

1.1  ก่อนเข้าเรียน  ซึ่งอาจจะตั้งแต่ก่อนเรียนระดับปฐมวัย หรือก่อนจะเริ่มเรียนหลักสูตรสถานศึกษานั้น  เช่น สถานศึกษาที่เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 1 และ 2  ก่อนเรียนในที่นี้อาจจะหมายถึงก่อนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นต้น

1.2  ก่อนเรียนช่วงชั้น  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญกับช่วงชั้น  ให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเมื่อจบแต่ละช่วงชั้น  ก่อนเรียนในที่นี้จึงหมายถึงก่อนจะเริ่มเรียนช่วงชั้นใดช่วงชั้นหนึ่ง เช่น ก่อนเรียนช่วงชั้นที่ 2 คือ ก่อนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นต้น

1.3  ก่อนเรียนแต่ละชั้น  ถึงแม้จะมีการกำหนดเป็นช่วงชั้น  แต่ชั้นเรียนหรือการเรียนแต่ละปีก็ยังมีความสำคัญ  โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา  การเรียนแต่ละชั้น/ปี อาจจะหมายถึงการเรียนกับครูคนใดคนหนึ่ง (กรณีที่ครูคนเดียวสอนนักเรียนทั้งชั้นทุกวิชาหรือเกือบทุกวิชา  โดยทั่วไปจะเป็นครูประจำชั้น) หรือเรียนครูกลุ่มหนึ่ง (สอนแยกรายวิชา)  การวัดและประเมินก่อนเรียนแต่ละชั้นจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนตลอดทั้งปี

1.4  ก่อนเรียนแต่ละรายวิชา  มีลักษณะเช่นเดียวกับก่อนเรียนแต่ละชั้น  การวัดและประเมินก่อนเรียนแต่ละชั้นอาจจะวัดและประเมินในภาพรวมหลายๆ วิชา  แต่การวัดและประเมินนี้  แยกวัดและประเมินแต่ละรายวิชา  โดยทั่วไปจะสอนโดยครูแต่ละคน  สำหรับระดับมัธยมศึกษา  รายวิชาส่วนใหญ่จัดการเรียนรู้เป็นรายภาคเรียน

1.5  ก่อนเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้เป็นการจัดหมวดหมู่เนื้อหาในสาระการเรียนรู้เดียวกัน  โดยจัดเนื้อหาเรื่องเดียวกันหรือสัมพันธ์กันไว้ในหน่วยเดียวกัน  การวัดและประเมินก่อนเรียนแต่ละหน่วย  เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้พื้นฐานของผู้เรียนในเรื่องหรือหน่วยนั้น  ซึ่งทั้งผู้เรียนและครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยนั้นได้อย่างเหมาะสม

1.6  ก่อนเรียนแต่ละแผนจัดการเรียนรู้  คือ การวัดและประเมินก่อนเรียนแต่ละครั้ง  ในหนึ่งหน่วยการเรียนรู้มักจะมีสาระที่จะเรียนรู้แยกย่อยสำหรับการสอนมากกว่า 1 ครั้ง  แต่ละครั้งจะมีแผนการจัดการเรียนรู้

การวัดและประเมินระหว่างเรียน

จุดประสงค์ของการวัดและประเมินระหว่างเรียน เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าหรือพัฒนาการของผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  จากการเรียนรู้และการร่วมกิจกรรมของผู้เรียน โดยเทียบกับผลการวัดและประเมินก่อนเรียน  การวัดและประเมินระหว่างเรียนจะทำให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน  ในขณะเดียวกันยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูด้วย   ข้อมูลจากการวัดและประเมินระหว่างเรียนจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้เรียน  ครูผู้สอน  สถานศึกษา และผู้ปกครอง  สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่แตกย่อยมาจากมาตรฐานการเรียนรู้  และเป็นข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

การวัดและประเมินหลังเรียน

จุดประสงค์ของการวัดและประเมินหลังเรียน เพื่อตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  จากการเรียนรู้และการร่วมกิจกรรมของผู้เรียน โดยเทียบกับผลการวัดและประเมินก่อนเรียนและระหว่างเรียน  การวัดและประเมินหลังเรียนจะทำให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน  ในขณะเดียวกันยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูด้วย   ข้อมูลจากการวัดและประเมินหลังเรียนมีจุดประสงค์หลักคือใช้ในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  นอกจากนี้  การวัดและประเมินผลหลังเรียนอาจจะเป็นข้อมูลก่อนการเรียนในระดับต่อไป  จึงเป็นประโยชน์ทั้งผู้เรียน  และครูผู้สอน  สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสถานการณ์

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์โปรแกรม Excel วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน-หลังเรียน และร้อยละที่เพิ่ม/ลด แบบง่าย ๆ พร้อมจัดสีเซลล์อัตโนมัติ เครดิตเพจ วิชาการ
แจกไฟล์โปรแกรม Excel วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน-หลังเรียน และร้อยละที่เพิ่ม/ลด แบบง่าย ๆ กรอกปุ๊บรู้ผลทันที พร้อมจัดสีเซลล์อัตโนมัติ เครดิตเพจ วิชาการ

ดาวน์โหลดคลิก >> https://1drv.ms/x/s!AuCGLkEAcYaphACtWyHNdHVguiia?e=fiAfY1

และขออนุญาตฝากโปรแกรม Excel งานวิชาการชั้นเรียน งานวิชาการโรงเรียน ระดับปฐมวัย-ประถม-มัธยม ด้วยนะครับ “กรอกง่าย รายงานสวย ช่วยงานครู”
สอบถามคลิก m.me/thaischool
คลิปสอนการใช้งาน thaiexcel.blogspot.com
เพจวิชาการ ยินดีให้บริการครับ

ขอบคุณที่มา : Facebook เพจ วิชาการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่