แนวทางการประกวดผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การดําเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center
แนวทางการประกวดผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การดําเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center

แนวทางการประกวดผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การดําเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. ได้ตระะหนักถึงความสำคัญในถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่นักเรียนและประชาชนเพื่อสร้างโอกาสความเท่าเทียมอย่างทั่วถึง โดย สพฐ. ได้จัดทำระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่เป็นชุดโปรแกรมรวบรวมเนื้อหาใน ๘ ประเภทเนื้อหา ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน วีดิทัศน์ เสียง ภาพ ข้อสอบ เทมแพลต และมัลติมีเดีย รองรับการคันหาและการกรองเนื้อหาตามหมวดหมู่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง ๓ หมวดหมู่ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น และระบบทศนิยมดิวอี้ โดยเผยแพรให้กับนักเรียน ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงการใช้งานเนื้อหาต่าง โดยใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Mobile Devices) สำหรับการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา กับอุปกรณ์ที่หลากหลาย ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน หรือเรียนรู้จากที่บ้านด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือทั้ งระบบ Online และ Offine ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับกรศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล ดังนั้นเพื่อให้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับขอบข่ายการเรียนรู้ ตามแผนพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนในทุกมิตีให้สามารถนำสื่อเทคโนโลดิจิทัลและแพลตฟอร์มการเรียนรู้นี้ ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ใช้งาน

แนวทางการประกวดผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การดําเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอน นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการ วางแผนจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนส่งเสริมการเลือกและประยุกต์ใช้สื่อบนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการประกวดผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การดําเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center รายละเอียดดังนี้

แนวทางการประกวดผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การดําเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำผลการประเมินสู่การพัฒนาและปรับปรุงระบบ OBEC Content Center ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานจริง

๒. เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการใช้ระบบ OBEC Content Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการคัดเลือก

แนวทางการประกวดผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การดําเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center
แนวทางการประกวดผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การดําเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center

ประเภทและรางวัล

๒.๑ ประเภทของการประกวด

แนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประกอบด้วย ๒ ประเภท ดังนี้

 • ประเภท ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center
 • ประเภท ครูผู้สร้งและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center

๒.๒ รางวัล

๑. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่ละประเภทครูที่ส่งผลงาน ได้รับเกียรติบัตรตามลำดับคะแนน

 • ระดับดีเยี่ยม หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
 • ระดับดีมาก หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙
 • ระดับดี หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
 • ระดับเข้าร่วม หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๖๙.๙๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ลำดับที่ ๑ ในแต่ละประเภทเพื่อรับการคัดเลือกในระดับเขตตรวจราชการ

๒. ระดับเขตตรวจราชการ ให้ถือเป็นรางวัลเทียบเท่าระดับชาติ โดยคัดเลือกจากผู้ที่ได้รับรางวัลดีเยี่ยมลำดับที่ ของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละประเภท ได้รับเกียรติบัตรตามลำดับคะแนน

 • ระดับดีเยี่ยม หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
 • ระดับดีมาก หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙
 • ระดับดี หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
 • ระดับเข้าร่วม หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๖๙.๙๙

จากนั้นเขตตรวจราชการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลดีเยี่ยมลำดับที่ ๑ เพื่อรับโล่รางวัล

แนวทางการคัดเลือกผลงาน

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประเภท ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center

ครูที่เข้ารับการคัดเลือกจัดต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้งานจริงอย่างน้อย ๑ หน่วยการเรียนรู้ ที่สะท้อนให้เห็นการใช้งานสื่อจากระบบ OBEC Content Center รายงานความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง

ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center

ครูที่เข้ารับการคัดเลือกจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และนำเข้า สื่อเทคโนโลยีเข้าสู่ ระบบ OBEC Content Center พร้อมจัดส่งรายงานการออกแบบสื่อเทคโนโลยีที่สะท้อนแนวคิดการพัฒนา มีประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการใช้สื่อเทคโนโลยี

คณะกรรมการ

แต่งตั้งโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างน้อยจำนวน ๕ คน ประกอบด้วย

๑. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ
๒. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือศึกษานิเทศก์หรือครูหรือผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ คน กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

ระดับเขตตรวจราชการ

ประเภท ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center

ครูที่เข้ารับการคัดเลือกจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้งานจริงอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง ที่สะท้อนให้เห็นการใช้งานสื่อจากระบบ OBEC Content Center ตามหลักเกณฑ์ เห็นภาพความสำเร็จอันเกิดขึ้นจากการใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง

ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center

ครูที่เข้ารับกรคัดเลือกจะต้องส่งสื่อเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบ OBEC Content Centerพร้อมจัดส่งรายงานการออกแบบสื่อเทคโนโลยีที่สะท้อนแนวคิด การพัฒนา มีประเมินสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจากการใช้สื่อเทคโนโลยี

คณะกรรมการ

แต่งตั้งโดยประธานเขตตรวจราชการอย่างน้อยจำนวน ๕ คน ประกอบด้วย

๑. ประธานเขตตรวจราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ
๒. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือศึกษานิเทศก็หรือครูหรือผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ คน กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงาน (Best Practice) การดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center

แนวทางการประกวดผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การดําเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงาน ประเภท ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center

ประเด็นการพิจารณา

1. มีการกำหนดจุดประสงค์/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1) ด้านความรู้ (K)

2) ด้านทักษะกระบวนการ (P)

3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

4) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Competencies)

เกณฑ์การพิจารณา

ระดับ 3 ดีเยี่ยม : มีการดำเนินการครบ 4 ข้อ

ระดับ 2 ดี : มีการดำเนินการ 3 ข้อ

ระดับ 1 ผ่าน : มีการดำเนินการ 2 ข้อ

2. มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้ ประกอบด้วย

1) ด้านความรู้

2) ด้านทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา

3) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร

4) มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง

5) สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน

เกณฑ์การพิจารณา

ระดับ 3 ดีเยี่ยม : มีการดำเนินการครบ 5 ข้อ

ระดับ 2 ดี : มีการดำเนินการ4 ข้อ

ระดับ 1 ผ่าน : มีการดำเนินการ 3 ข้อ

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้

1) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้

2) มีการใช้เทคนิค กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Active learning)

3) มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทำงานร่วมกัน สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

4) มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ การแก้ปัญหา ผู้เรียนได้ร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

เกณฑ์การพิจารณา

ระดับ 3 ดีเยี่ยม : มีการดำเนินการครบ 4 ข้อ

ระดับ 2 ดี : มีการดำเนินการ 3 ข้อ

ระดับ 1 ผ่าน : มีการดำเนินการ 2 ข้อ

4. ความสอดคล้องและเชื่อมโยงของสื่อ/นวัตกรรม และแผนการจัดการเรียนรู้

1) สื่อ/นวัตกรรมที่นำมาใช้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ และวัตถุประสงค์การเรียนรู้

2) สื่อ/นวัตกรรมที่นำมาใช้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการเรียนรู้

3) มีการประเมินความพึงพอใจสื่อ/นวัตกรรมที่นำมาใช้จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เกณฑ์การพิจารณา

ระดับ 3 ดีเยี่ยม : มีการดำเนินการครบ 3 ข้อ

ระดับ 2 ดี : มีการดำเนินการ 2 ข้อ

ระดับ 1 ผ่าน มีการดำเนินการ 1 ข้อ

5. การวัดและประเมินผล

1) มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ และวัตถุประสงค์การเรียนรู้

2) มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย อย่างน้อย 2 วิธีขึ้นไป

3 มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างเหมาะสม

เกณฑ์การพิจารณา

ระดับ 3 ดีเยี่ยม : มีการดำเนินการครบ 3 ข้อ

ระดับ 2 ดี : มีการดำเนินการ 2 ข้อ

ระดับ 1 ผ่าน : มีการดำเนินการ 1 ข้อ

เกณฑ์การสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน (Best Practice) การดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center ประเภท ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบu OBEC Content center

 • ระดับดีเยี่ยม หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ 90.00 ขึ้นไป
 • ระดับดีมาก หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ 80.00-89.99
 • ระดับดี หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ 70.00-79.99
 • ระดับเข้าร่วม หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ 50.00-69.99

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงาน ประเภท ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content center

ประเด็นการพิจารณา

1. การสร้างและ/หรือพัฒนา

1) มีการสร้างและ/หรือพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้

2) มีการสร้างและ/หรือพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง(Active Learning)

3) มีการสร้างและ/หรือพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมการสร้งองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองของนักเรียน

4) สื่อหรือนวัตกรรมมีประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของกลุ่มเป้าหมาย

เกณฑ์การพิจารณา

ระดับ 3 ดีเยี่ยม : มีการดำเนินการครบ 4 ข้อ

ระดับ 2 ดี : มีการดำเนินการ 3 ข้อ

ระดับ 1 ผ่าน : มีการดำเนินการ 2 ข้อ

2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสือหรือนวัตกรรม โดยมีการหาประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

1) สื่อเทคโนโลยีที่ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่ในระบบOBEC Content center

2) ความสอดคล้อง/ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของสื่อ/นวัตกรรม

3) ประสิทธิภาพของสื่อ/นวัตกรรม

4) การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ/นวัตกรรมของผู้เรียน

เกณฑ์การพิจารณา

ระดับ 3 ดีเยี่ยม : มีการดำเนินการครบ 4 ข้อ

ระดับ 2 ดี : มีการดำเนินการ 3 ข้อ

ระดับ 1 ผ่าน : มีการดำเนินการ 2 ข้อ

3. สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกลิขสิทธิ์ตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons Licenses: CC)

1) สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัสที่ถูกลิขสิทธิ์ตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons Licenses: CC)ในการจัดการเรียนการสอน

2) สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกลิขสิทธิ์ตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons Licenses: CC)ในการจัดการเรียนการสอนที่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

3) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ OBEC Content Center

4) มีการเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในระบบ OBEC Content Center ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน

เกณฑ์การพิจารณา

ระดับ 3 ดีเยี่ยม : มีการดำเนินการครบ 4 ข้อ

ระดับ 2 ดี : มีการดำเนินการ 3 ข้อ

ระดับ 1 ผ่าน : มีการดำเนินการ 2 ข้อ

4. การเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมและการได้รับการยอมรับ

1) มีร่องรอย/หลักฐานการเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมไปยังหน่วยงานหรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ

2) สื่อ/นวัตกรรมมีร่องรอย/หลักฐานการถูกนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพกลุ่มเป้าหมาย

3) มีรายงานการใช้สื่อ/นวัตกรรมที่ถูกต้องตามหลักวิซาการ

4) สื่อ/นวัตกรรมได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ

เกณฑ์การพิจารณา

ระดับ 3 ดีเยี่ยม : มีการดำเนินการครบ 4 ข้อ

ระดับ 2 ดี : มีการดำเนินการ 3 ข้อ

ระดับ 1 ผ่าน : มีการดำเนินการ 2 ข้อ

เกณฑ์การสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน (Best Practice) การดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center

ระดับดีเยี่ยม หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ 90.00 ขึ้นไป

ระดับดีมาก หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ 80.00-89.99

ระดับดี หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ 70.00-79.99

ระดับเข้าร่วม หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ 50.00-69.99

แบบรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

แนวทางการประกวดผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การดําเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center
แนวทางการประกวดผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การดําเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่