ดาวน์โหลด ผังการสร้างแบบทดสอบ Test Blueprint วิชาครู ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ และสภาคณบดีฯ พ.ศ.2566

การดำเนินการจัดทำผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) ได้มีการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงาน เพื่อดำเนินการจัดทำผังการสร้างแบบทดสอบวิชาครู และระดับการวัดสมรรถนะทางวิชาชีพครูของคุรุสภา ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวยึดตามกรอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเน้นรูปแบบการประเมินสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ (Competency -Based and Outcome Based Assessment) มีการประยุกต์แนวคิดRevised Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives : Cognitive ผสานเข้ากับแนวคิด The Structure of Observed Learning Outcome Taxonomy: SOLO Taxonomy เพื่อให้มีการดำเนินการผ่านการสอบที่เป็นแบบวัดสถานการณ์ (Situation Based Testing) ซึ่งเป็นข้อสอบเชิงบูรณาการความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เป็นองค์รวม ที่แสดงออกของถึงสมรรถนะตามวิชาชีพครูตามขอบเขตการปฏิบัติงานครู โดยมีฐานจากแนวคิดหลักการตามมาตรฐานวิชาชีพครู ดังนี้

๑) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๓) เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัสในการจัดการเรียนรู้
๔) การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
๕) การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลด ผังการสร้างแบบทดสอบ Test Blueprint วิชาครู ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ และสภาคณบดีฯ พ.ศ.2566
ดาวน์โหลด ผังการสร้างแบบทดสอบ Test Blueprint วิชาครู ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ และสภาคณบดีฯ พ.ศ.2566 4
ดาวน์โหลด ผังการสร้างแบบทดสอบ Test Blueprint วิชาครู ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ และสภาคณบดีฯ พ.ศ.2566
ดาวน์โหลด ผังการสร้างแบบทดสอบ Test Blueprint วิชาครู ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ และสภาคณบดีฯ พ.ศ.2566 5

กำหนดขอบเขตและน้ำหนักการวัดสมรรถนะทางวิชาชีพครูของคุรุสภา (Competency level) แบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

ดาวน์โหลด ผังการสร้างแบบทดสอบ Test Blueprint วิชาครู ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ และสภาคณบดีฯ พ.ศ.2566
ดาวน์โหลด ผังการสร้างแบบทดสอบ Test Blueprint วิชาครู ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ และสภาคณบดีฯ พ.ศ.2566 6

ขอบคุณที่มา : Facebook เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่