หน้าแรก สอบครู เปิดคุณสมบัติการสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด กศน. รอบทั่วไปและกรณีพิเศษ

เปิดคุณสมบัติการสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด กศน. รอบทั่วไปและกรณีพิเศษ

เปิดคุณสมบัติการสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด กศน. รอบทั่วไปและกรณีพิเศษ

4736
0
เปิดคุณสมบัติการสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด กศน. รอบทั่วไปและกรณีพิเศษ
เปิดคุณสมบัติการสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด กศน. รอบทั่วไปและกรณีพิเศษ

เปิดคุณสมบัติการสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด กศน. รอบทั่วไปและกรณีพิเศษ ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการ

๑. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงาน กศน.

๒. การคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ ๔ อําเภอ ในจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และ อําเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสํานักงาน กศน.

๓. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงาน กศน.

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอแจ้งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ และสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ มาเพื่อโปรดทราบและแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดคุณสมบัติการสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด กศน. รอบทั่วไปและกรณีพิเศษ
เปิดคุณสมบัติการสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด กศน. รอบทั่วไปและกรณีพิเศษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here